ANUNŢ

0
137

DENUMIRE: PRIMARIA COMUNEI PÎRȘCOVEN                  Nr.3065 din 18.05.2018

CIF/CUI: 4395043

SEDIU: Str.Ștefan Pârșcoveanu ,nr.223 , Comuna Pîrșcoveni

Judeţul Olt

TEL/FAX: 0249/455308

E- MAIL : clpirscoveni@yahoo.com

„Primăria Comunei Pîrșcoveni , Județul Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual de execuție de muncitor calificat –instalator apă , canal, treaptă profesională IV  din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Pîrșcoveni, județul Olt.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Pîrșcoveni , județul Olt , în data de 18.06.2018 , ora 10,00- proba scrisă   și interviul -în data de 21.06.2018 . 

            Condiții de participare la concurs :

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  1. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. vârsta minimă 18 ani împliniți;
  4. capacitate deplină de exercițiu
  5. stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. îndeplinește condițiile de studii:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • curs de calificare – instalator instalații tehnico -sanitare finalizat cu certificat de calificare;
  1. condiții minime de vechime: fără vechime
  2. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun  la sediul Primăriei  Pîrșcoveni ,  Str.Ștefan Pârșcoveanu nr.223 , comuna Pîrșcoveni ,  județul Olt în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării/publicării anunțului ( 23.05.2018 –  07.06.2018, ora 15,00) la sediul Primăriei comunei Pîrșcoveni, Str. Ștefan Pârșcoveanu nr.223, Comuna Pîrșcoveni, sat Pîrșcoveni, Județul Olt.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul de resurse umane și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrșcoveni,  persoana de contact Vărzaru Marinela consilier, tel.: 0249 455308, fax 0249 455 308 și e-mail: clpirscoveni@yahoo.com.