Ce tipuri de lucrări se pot face fără să fie nevoie de o autorizație de construire

0
577

Un nou tip de lucrări de construcții se vor putea realiza în curând fără să fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire. Este vorba despre lucrări de reparații sau întreținere a construcțiilor hidrotehnice și altor construcții cu rol de apărare împotriva inundațiilor și viiturilor.

Un proiect legislativ care completează Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost adoptat pe 19 decembrie de Camera Deputaților.

Proiectul de lege, care va merge la promulgare la președinte, introduce o nouă situație în care cei ce vor să facă diverse lucrări de reparații sau întreținere nu vor mai avea nevoie de o autorizație de construire.

Astfel, urmează să fi scutiți de obținerea unei autorizații de construire / desființare cei ce vor face „lucrări de întreținere periodică și reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale”.

Ce reprezintă autorizația de construire și care sunt lucrările care se pot executa fără aceasta

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, autorizația de construire reprezintă actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.

Ce lucrări se pot executa fără autorizație de construire/desființare

În lipsa unei autorizaţii de construire, cei care construiesc se supun mai multor riscuri, cum ar fi amenzi de până la 100.000 de lei sau chiar procese în instanță cu vecinii.

Potrivit legislației, se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

 • reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
 • tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 • montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
  •  trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
  • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
 • lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
 • modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
 • schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
 • instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din data de 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.
 • lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;
 • lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

De asemenea, potrivit legii se pot executa fără autorizaţie de construire:

 • lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice;
 • lucrările geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii.
 • lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
 • lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;
 • montarea pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori aşa cum sunt ei definiţi la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă.

Sursă: alba24.ro