Anunț Biblioteca Județeană Ion Minulescu

0
57

Biblioteca Județeană Olt  „Ion Minulescu” cu sediul în  localitatea Slatina, Bdul. A. I. Cuza nr.3B, judeţul Olt organizează în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă  profesională II, nivel studii medii, la Serviciul Dezvoltarea, evidența și  prelucrarea colecțiilor, din cadrul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (1 post)

Concursul se va desfăşura astfel: 

 1. Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor – 02 iunie 2022) la sediul: Biblioteca Județeană Olt “Ion Minulescu” , Bdul. A. I. Cuza nr.3B, Slatina, Olt;
 2. Selecţia dosarelor de înscriere – 3 -6  iunie 2022;

3.Data probei scrise                                                – 10 iunie 2022, ora 9.00;

4.Data şi ora probei de interviu                              – se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise, data şi ora probei interviu fiind anunţate odată cu rezultatele la proba scrisă.

5.Locul desfăşurării probelor – Sediul: Biblioteca Judeţeană Olt “Ion Minulescu” , Bdul. A. I. Cuza nr.3B, Slatina, Olt.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

A.            CONDIȚII GENERALE:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă 18 ani împliniţi;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE:

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an;

Relaţii suplimentare la sediul: Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” telefon: 0349/802.177 E-mail : bibliotecaolt@yahoo.com.