Termen limită de depunere a cererilor pentru înscrierea în programul „Plante Aromatice”

0
192

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, până pe data de 30 iunie, inclusiv.

Schema de ajutor de minimis, se aplica pe întreg teritoriul Romaniei în anul 2021, pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:

– Busuioc

– Cimbru

– Coriandru

– Fenicul

– Muștar

Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.

Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de :

a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

c) 100 euro/ha pentru coriandru;

d) 200 euro/ha pentru fenicul;

e) 150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program,  fermerii solicită funcționarilor APIA  verificarea  încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare( conform alin. (1) din HG nr. 652/2021).

Rezultatul acestei  verificări este transpus intr-un document (  Anexa nr. 5 – Calculația ajutoarelor de minimis conform alin. (1) din HG nr.652/2021),  care se înmânează fermeirului personal sau  se comunica prin mijloace de informare electronică /poștă/curierat.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis :

– să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;

– să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;

– să depună cerere de înscriere în program;

– să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;

– să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis

– să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;

– să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime:

a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;

b) 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;

c) 800 kg  sămânța/ha pentru coriandru;

d) 650 kg sămânța/ha pentru fenicul;

e) 950 kg sămânța/ha pentru muștar.

Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la  data de 30 iunie 2021, inclusiv .

Documente atașate cererii de înscriere în program :

• Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;

• Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;

• Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;

• Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

• Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;

• Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Înainte de recoltare cu 10 zile  fermierul are obligatia notificarii centrului județean/local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fața locului. Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți APIA și DAJ – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care  se solicită ajutor de minimis, reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea procesului verbal de control.

Documentele justificative care atestă obținerea producției, o reprezintă contractul de vânzare însoțit de factura sau carnetul de comercializare. Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.