Comunicat de presă

0
33

Anunț finalizare proiect

“Achizitie de utilaje pentru dotarea Quattro Expert Consulting SRL”, cod SMIS 134512

QUATTRO EXPERT CONSULTING SRL cu sediul social în Pitești, str. Făgăraș nr. 1, bl. E2, sc. A, et. 1, ap. 6, județul Argeș, cod poștal 110097, ONRC: J3/823/2014, CUI: 33301620, derulează proiectul “Achizitie de utilaje pentru dotarea Quattro Expert Consulting SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6434 / 23.12.2020.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și surse proprii.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Valoarea totală a proiectului este de 1.799.576,12 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 950.183,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 807.655,87 lei.

Proiectul se implementează în Municipiul Slatina, str. Constructorului, nr. 5A, județ Olt, număr cadastral 55633. Perioada de implementare a proiectului este 34 luni, respectiv între data 18.09.2019 și data 30.06.2022.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei baze materiale noi (utilaje de construcții performante) destinate activității de lucrări speciale de construcții n.c.a. și creșterea competitivității Quattro Expert Consulting SRL prin diversificarea serviciilor oferite, adoptarea de tehnologii noi, moderne, utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea resurselor umane implicate, ceea ce are ca finalitate dezvoltarea durabilă a societății și sporirea performanțelor financiare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea unei bazei materiale noi în cadrul societății prin achiziționarea de echipamente de ultimă generație
  2. Promovarea inovației și diversificarea de serviciu și proces prin crearea unei baze materiale cu utilaje de construcții, de ultima generație, în cadrul unei activități complet noi la nivelul societății. În acest fel se asigură pătrunderea pe piață a companiei prin posibilitatea de a oferi clienților servicii complete, creșterea cifrei de afaceri și a profitului realizat
  3. Crearea unui colectiv de profesioniști în domeniu prin atragerea de personal calificat, stimularea și dezvoltarea profesională continuă. Se vor crea cinci noi locuri de muncă pe perioada nedeterminată la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Posturile se vor menține cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Se are în vedere atragerea din piața muncii a unei persoane din categoria persoanelor defavorizate

Rezultatele proiectului:

  1. Crearea în cadrul societății a unei baze materiale solide, prin achiziționarea de echipamente moderne, de ultimă generație: 2 active tangibile.
  2. Crearea a 5 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată.
  3. Realizarea publicității proiectului și a activității cu respectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului

Impactul investiției: Crearea în regiune a 5 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, asigurarea protecției mediului prin achiziționarea de utilaje performante, eficiente energetic