Termen limită pentru depunerea formularului 230

0
377

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr.15/07.01.2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

 Prevederile actului normativ se aplică pentru direcţionarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2020.

Potrivit Ordinului mai sus menţionat, formularul 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

         Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Termenul de depunere al formularului 230 este până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

Organul fiscal unde se depune formularul este :

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Modalităţi de depunere a formularului 230: în format hârtie, la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atenţie! Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art.XI şi art.XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.