Termen limită pentru depunerea declarațiilor de avere și interese. Ce sancțiuni riscă cei care nu se conformează

0
281

Agentia Nationala de Integritate (ANI) informează că 15 iunie 2021 este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice își pot depune declarațiile de avere și de interese.

Pentru a facilita procesul de completare și depunere a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice un set de informații utile

Agenția Națională de Integritate a lansat noua platformă online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa și depune declarațiile de avere și de interese în format digital.

Cadrul legal privind modalitatea de completare și depunere digitală a declarațiilor de avere și de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020.

Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese, astfel: în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI; În cazul în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, până la finalul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin platforma e-DAI, semnate olograf;

 în format letric și transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul”.

Începând cu 01 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI”, se arată într-un comunicat al ANI.

Conform sursei citate, declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum si ale copiilor aflați în întreținere si vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu).

În ce privește declarația de avere, aceasta se face astfel: în cazul veniturilor se vor declara veniturile obtinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende); în cazul celorlalte capitole din declarație, se va menționa situația la data declarării; (ex. situatie active financiare, bunuri mobile detinute, datorii, etc.).

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile (deținute la data completării declarației).

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Obligațiile conducătorilor entităților :

–   Să desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate;
–   Să asigure, până la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entității (obligație instituită prin art. III din Legea nr. 105/2020);
–   Să asigure ducerea la îndeplinire a prerogativelor legale la nivelul entității pe care o conduce.

Obligațiile persoanelor responsabile:

–   Să se înroleze în platforma e-DAI, obținând un cont specific în cadrul căruia își vor putea îndeplini obligațiile stabilite de lege;
–   Să înroleze deponenții în platforma e-DAI;
–   Să verifice declarațiile deponenților sub aspectul existenței eventualelor deficiențe și să le valideze, fiind astfel transmise către Agenția Națională de Integritate;
–   Să asigure afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor                   declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;
–   Să transmită Agenţiei până la data de 01 august 2020, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.

Anonimizarea declarațiilor de avere și de interese:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza:

  • adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,
  • adresa instituţiei care administrează activele financiare,
  • codul numeric personal,
  • semnătura.

ANI mai precizează că nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010”, se mai arată în comunicat.