Statul susține o parte din salariu pentru oltenii care au beneficiat de șomaj tehnic

0
257

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de ȘOMAJ TEHNIC,  beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cu conditia mentinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri.

Aceste masuri se aplica numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile de somaj tehnic, prevăzute la art. XI si XV din OUG 30/2020, cu modificari si completari, fie de prev art 53 din legea 53/2020. Aceste sume se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat.

În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. Modelul documentelor , respectiv cererea si declaratiea pe propria raspudere precum si lista persoanelor care beneficiaza de aceste prevederi se regasesc in Ordinul  presedintelui ANOFM nr. 457/03.06.2020.

 Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a acestor sume se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, iar plata se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, după verificarea de către agenţie a îndeplinirii condiţiilor prevazute de lege, a precizat purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt, Elena Iordache.

De asemenea, angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor judetene pentru ocuparea forţei de muncă, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor judetene pentru ocuparea forţei de muncă primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii care beneficiaza de aceste prevederi  au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Pentru acordare sumelor angajatorii incheie cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca o conventie. In vederea incheierii conventiei angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca urmare a detinerii unui certificat eliberat in conditiile legii 455/2001, privind semnatura electronica, o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, actul de identitate, în copie si actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie.

 Pentru verificarea si acordarea sumei lunare angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în raza căreia aceştia îşi au sediul social, un tabel nominal confiorm modelului din procedura, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, a conchis purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt.