Se fac angajări masive: Guvernul scoate la concurs 1.000 de posturi

0
1216

Guvernul crește numărul de locuri de muncă. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat angajări pe bandă rulantă, într-o cunoscută instituție de stat, cu rol crucial în societate.

În această săptămână, Camera Deputaților a adoptat proiectul privind suplimentarea cu 1.000 de posturi a organigramei pentru Casa Națională de Pensii Publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2021, ce rpevede suplimentarea cu 1.000 de posturi a organigramei Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022, precum şi reglementarea unor aspecte referitoare la procedura de concurs pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 1 În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 al ministrului muncii și protecției sociale, privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice, cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Art.2 – (1) Ocuparea posturilor prevăzute la art.(1) se face prin concurs.

În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1, se publică anunțul pentru ocuparea acestora.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant.

Condiţiile specifice se stabilesc pe baza fişei postului, unitar, la propunerea făcută de Casa Națională de Pensii. Guvenul are pe ordinea de zi a ședinței de joi o Hotărâre de Guvern privind angajarea a 1.000 de bugetari la casele de pensii din toată țara.

Având în vedere restructurările de posturi majore survenite în cadrul caselor teritoriale de pensii din ultimii ani, volumul de muncă crescut/dublat prin apariția de noi modificări legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverințe stagii de cotizare etc.;

Ținând cont de faptul că suplimentarea cu cele 1.000 posturi și a costurilor aferente reprezintă o urgență și un obiectiv major al Casei Naționale de Pensii Publice, cu consecințe pozitive majore asupra vieții și drepturilor legale ale beneficiarilor sistemului public de pensii”, se arată în descrierea documentului, potrivit România TV.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. 1. În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 al ministrului muncii și protecției sociale, privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice, cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Art.2 – (1) Ocuparea posturilor prevăzute la art.(1) se face prin concurs.

În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1, se publică anunțul pentru ocuparea acestora.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant.

Condiţiile specifice se stabilesc pe baza fişei postului, unitar, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice.

Proiectul va ajunge pe masa premierului Nicolae Ciucă.

Actele de care au nevoie persoanele interesate de noile angajări

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Sursă: www.dailybusiness.ro