„Numărul pensionarilor din sistemul public este în scădere”

0
539

– interviu cu directorul Casei Judeţene de Pensii Olt, Iulian Smarandache:

Directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt, Iulian Smarandache (foto), ne-a acordat un interviu în care a explicat pentru pensionarii din judeţ o parte dintre prevederile legale ce vizează drepturile acestora. De asemenea, şeful CJP Olt a explicat în ce condiţii se poate pleca cu bilete de tratament la care seniorii au dreptul, și a mai încercat să răspundă și la alte întrebări adresate în mod direct.

Câți pensionari are județul Olt? Cu cât este în scădere sau în creștere față de anii precedenți?

În evidența Casei Județene de Pensii Olt în prezent se află un număr de 111.404 pensionari, din care 93.422 pensionari din sectorul de stat și 17.982 pensionari din sectorul agricol. Numărul pensionarilor din sistemul public este în scădere, situația se prezintă după cum urmează: în 2015-116.404 pensionari,  în 2016-112.662 pensionari.

Care este timpul de așteptare pentru rezolvarea unui dosar nou depus la Casa Județeană de Pensii Olt?

Dosarele de pensie cazuri noi se soluționează în termenul legal prevăzut de lege, de 45 zile, termenul fiind calculat de la data depunerii cererii însoțită de documente până la data emiterii deciziei de pensiei. Decizia însoțită de carnetul de muncă se transmite cu scrisoare recomandată la domiciliul beneficiarului. Totodată, decizia este comunicată pentru punere în plata în sistem automat, astfel încât, beneficiarul să primească drepturile de pensie în cel mai scurt timp.

Ce trebuie să știe angajatorii când eliberează adeverințele pentru pensii?

Adeverințele valorificate la calculul pensiei trebuie să fie eliberate în conformitate cu prevederile art.124, respectiv art.127 din HG nr.257/2011 privind Normele de aplicare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente: -denumirea angajatorului; – datele de identificare a persoanei; -perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă; -menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea; – funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; -salariul tarifar de încadrare; -denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;  -perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat. Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Ce elemente trebuie să conțină o adeverință eliberată de angajator care atesta faptul că asiguratul a desfășurat activități încadrate în grupa I sau II de muncă?

În conformitate cu prevederile art.126 din HG257/2011 Normele de aplicare a Legii nr.263/2011 adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive. Adeverința trebuie să conțină pe lângă datele de identificare ale persoanei, perioada în care și-a desfășurat activitatea, funcția, perioada în care a fost încadrat în grupa I sau II de muncă, procentul, temeiul juridic corect al încadrării în grupa precum și nominalizarea prin care s-a făcut încadrarea în grupă.

Domnule director, câte cereri de bilete de tratament ați primit până în prezent?

De la începutul anului și până în prezent s-au înregistrat 7.300 cereri pentru acordarea biletelor de tratament.

Care sunt criteriile după care alegeți cererile?

Biletele de tratament se acordă în baza criteriilor stabilite prin Ordinul Președintelui C.N.P.P nr.129/07.03.2017. Pentru obținerea unui bilet de tratament solicitanții trebuie să trimită o cerere – tip, însoțită de copie a actului de identitate. Cererile pentru obținerea unui bilet de tratament balnear se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult trei stațiuni. Casa Județeană de Pensii prin compartimentul de specialitate are obligația de a prelua corect în aplicația informatică SPA pusă la dispozitie de către Casa Naționala de Pensii Publice toate elementele cererii. Alocarea biletului de tratament se face automat, în aplicație, prin calcularea unui punctaj pentru fiecare solicitant pe baza unor criterii specifice: – pentru pensionari: dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, categoria de pensie, cuantumul total brut al drepturilor de pensie; – pentru asigurați: dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, nivelul câștigului brut de natură salarială realizat ce constituie baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale; -pentru beneficiarii de drepturi acordate în baza unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public: dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, – cuantumul total brut al drepturilor de pensie și drepturi bănești prevăzute de legi speciale; -pentru beneficiarii de drepturi acordate în baza Legii nr. 448/2006: – daca a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, gradul de handicap și cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie, al drepturilor bănești prevăzute de legi speciale, câștig brut de natură salarială realizat și venit asigurat pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale conform evidențelor casei teritoriale de pensii.

Ați găsit cazuri în care biletele au fost înstrăinate?

Casa Județeană de Pensii nu are cunoștință de astfel de situații.

Care sunt stațiunile care se află în topul preferințelor?

Cele mai solicitate stațiuni sunt Călimănești, Căciulata, Olănești, Govora și Herculane iar pe timpul verii stațiunile de pe litoral.

Care este cea mai mică pensie din Olt? Dar cea mai mare?

Pensiile în județul Olt au valori cuprinse între 520 lei – 8.300 lei

În ceea ce privește ajutorul de deces. În cât timp se obține?

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procura specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumului ajutorului de deces se achită la nivelul cuvenit la data decesului. Prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut, respectiv la aceasta data în sumă de 3.131 lei în cazul pensionarilor și asiguraților, iar în cazul decesului membrului de familie este de 1.566 lei. În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.263/2010 – În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Ajutorul de deces se acordă pe baza urmatoarelor acte:

  1. a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces –Anexa 11( HG.257/2011- Norme de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010) ;
  2. b) certificat de deces – copie şi original;
  3. c) act de identitate al solicitantului – copie şi original;
  4. d) cupon de pensie;
  5. e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului sau prin declaraţie pe propria răspundere autentificată. Ajutorul de deces se plătește în ziua solicitării.

Un gând pentru cititorii acestui interviu?

Doresc să le transmit tuturor celor în slujba cărora ne aflam recunoștința și respectul nostru.