NOI PREVEDERI PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA

0
157

Administrația Județeană a finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 239 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit.a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul activității economice în România care realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România.

Înregistrarea în scopuri de TVA se solicită conform:

a) 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv înainte de realizarea operațiunilor menționate mai sus, dacă se declară realizarea unei cifre de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire, sau dacă se declară o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

În vederea înregistrării, persoana impozabilă depune la organul fiscal competent:

– cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului;

– declarația de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“ din declarație.

Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

b) 316 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă în cursul unui an calendaristic cifra de afaceri atinge sau depășește plafonul de scutire sau dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar se optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, depune la organul fiscal competent declarația de mențiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“.

Cererea/Declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal. Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA.

În situația în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit.c) din Codul fiscal (fapte în cazierul fiscal).Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din O.G. nr. 39/2015, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Organul fiscal comunică persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, după caz:
a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal.

b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal.

Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

Prevederile Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 239 / 2021 se aplică deja începând cu data de 23.02.2021.