Doar două orașe din Olt îndeplinesc cerința de 26 de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor

-interviu cu ec. Dorel Șteomlega, directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Olt

0
1157

Activitatea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Olt, în anul 2017, a fost una intensă, iar tendința se va menține și în 2018. Despre realizările de anul trecut, dar și despre alte aspecte care vizează protecția mediului, ne-a vorbit într-un interviu acordat, directorul executiv al instituției, ec. Dorel Șteomlega.

Ce activități a desfășurat Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Olt în ceea ce privește monitorizarea calității aerului, zgomotului și radioactivității atmosferice, în anul 2017?

 Pe baza planurilor de monitorizare a calităţii factorilor de mediu în judeţul Olt, a fost monitorizată calitatea aerului în orașele din județ, cu ajutorul instalaţiilor de prelevare poluanţi gazoşi şi pulberi sedimentabile, au fost prelevate şi analizate probe de emisii atmosferice la coşurile de dispersie la operatorii economici din judeţul Olt, au fost efectuate determinări sonometrice pentru determinarea nivelului de zgomot ambiental stradal pe principalele artere de circulaţie din oraşele judeţului Olt şi a fost gestionată staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice. Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina s-a făcut continuu (24 de ore din 24) cu o staţie automată, de tip industrial, ce face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA). Staţia de monitorizare a calităţii aerului este dotată cu analizoare automate pentru determinarea următorilor indicatori de calitate: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10).

În anul 2017 staţia a efectuat 30.502 determinări automate pentru indicatorii menţionaţi, valori orare a căror validare a dus la obţinerea unor indici de calitate a aerului din municipiul Slatina. Nu au fost înregistrate depăşiri la poluanţii măsuraţi, faţă de limitele maxime stabilite prin Lega nr. 104 / 2011, cu excepţia indicatorului particule în suspensie (PM 10 gravimetric), pentru care au fost înregistrate 12 depăşiri faţă de valoarea limită stabilită prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător ( valoarea limită zilnică 50 µg/m3, medie pe 24 ore). S-au prelevat şi analizat  417  probe zilnice de aer din municipiul Slatina, pentru a se determina calitatea aerului analizând  indicatorii: dioxid de azot, amoniac şi fluor într-un un punct fix: APM Olt iar în localităţile urbane din judeţul Olt au fost efectuate 25 prelevări momentane de aer pentru determinarea indicatorilor NO2 şi SO2. Au fost analizate 28 probe de precipitaţii pentru indicatorii : pH, conductivitate, amoniac şi aciditate. În perioada de analiză au fost prelevate 116 probe de pulberi sedimentabile din punctele fixe de prelevare din judeţ din oraşele: Slatina, Balş, Caracal, Corabia. Valorile concentraţiilor la indicatorii analizaţi în această perioadă, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574/87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate. În această perioadă s-au efectuat 12 determinări emisii (70 indicatori) la coşurile ce deservesc instalaţiile tehnologice ale operatorilor economici din Slatina şi din alte localităţi ale judeţului, care au solicitat monitorizare, 4 determinări pentru pulberi totale în coş și 4 determinări automate la indicatorul carbon organic total (TOC ) la operatori economici din judeţ. agenţi economici din județ. Valorile concentraţiilor obținute pentru poluanţii atmosferici analizați: CO2, SO2, CO, NOX , s-au situat sub limitele maxime admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993.

 

În anul 2017 s-au prelevat un număr de 98 probe pentru determinarea nivelului de zgomot stradal pe principalele artere de circulaţie din municipiul Slatina, municipiul Caracal, oraşul Balş, nivelului de zgomot la limita unor zone funcţionale ( şcoli, parcuri, pieţe şi zone industriale ) şi nivelului de zgomot în zone rezidenţiale, urmărindu-se trei indicatori: LEQ ( nivel echivalent ), LMAX (nivel maxim), LMIN ( nivel minim). Din măsurătorile efectuate în municipiul Slatina şi oraşul Balş se constată că pe străzile cu trafic auto intens, nivelul echivalent de zgomot înregistrat depăşeşte valoarea limită conform STAS 10009/2017, pentru străzi de categorie tehnică III (65 dB), respectiv străzi de categorie tehnică II (70 dB), iar în celelate oraşe valorile obţinute nu au depăşit valoarea maximă admisă prin STAS 10009/2017, pentru străzi de categorie tehnică II (70 dB), respectiv străzi tehnice de categoria a III – a (65 dB).

Măsurătorile efectuate la limita zonelor funcţionale cât şi în zone industriale din oraşele judeţului Olt nu au evidenţiat depăşiri ale valorii maxime de 65 dB(A) conform STAS 10009/2017, privind acustica urbană. Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice care funcţionează în incinta APM Olt face parte din sistemul naţional de monitorizare a radioactivităţii atmosferice. În anul 2017 staţia a funcţionat în regim automat, datele achiziţionate privind doza gamma atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare au fost raportaţi on-line prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM la centrul de coordonare a reţelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. În anul 2017 au fost achiziţionate şi validate 16804  doze gamma. Valorile înregistrate nu au depăşit limitele de atenţionare şi s-au încadrat in limitele fondului natural conform Ordinului MMP nr.  1978 / 2010  ( limita / h este 0,25 µSv / h ).

Ce puteți să ne spuneți despre activitățile și proiectele reglementate din punct de vedere al protecției mediului, în anul 2017?

Analiza documentaţiilor tehnice depuse de agenţii economici în scopul obţinerii actelor de reglementare ( avize, acorduri şi autorizaţii de mediu ) s-a realizat conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare cât și a altor acte legislative în domeniul protecției mediului.

În anul 2017 au fost analizate şi soluţionate cererile de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi cererile de revizuire sau transfer autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului şi au fost emise: 3 autorizaţii integrate de mediu, 1 autorizaţie integrată de mediu revizuită, 100  autorizaţii de mediu (non – IPPC), 81 autorizaţii revizuite  şi 43 decizii de transfer autorizaţii. S-au analizat declaraţiile pe propria răspundere pentru stabilirea impactului asupra mediului şi emiterea autorizaţiilor de mediu, transmise de Biroul Unic înfiinţat în cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt. Au fost respinse 14 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi 46 solicitări pentru acorduri de mediu, deoarece titularii activităţilor nu au respectat termenele impuse în procedura de emitere a actelor de reglementare sau nu desfăşoară activităţile declarate.

Pe baza solicitărilor pentru obţinerea acordurilor de mediu APM Olt a emis:  4 acorduri de mediu, 3265 clasări pentru proiecte care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 211 decizii pentru etapa de încadrare pentru proiecte care fac obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu. Au fost emise 12 avize de mediu, 7 clasări SEA şi 17 decizii SEA pentru  planuri/programe.

De asemenea au fost analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 22 solicitări şi au fost analizate şi soluţionate 151 consultaţii tehnice. În perioada menţionată APM Olt a notificat 3 agenţi economici şi a suspendat activitatea a 2 agenţi economici pentru nerespectarea prevederilor actelor de reglementare emise.

Nu s-au înregistrat întârzieri în soluţionarea cererilor pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi s-a respectat zilnic programul de relaţii cu publicul, s-au efectuat analizele tehnice asupra documentaţiilor transmise odată cu cererile, s-au efectuat verificările amplasamentelor şi a obiectivelor în cauză şi au fost elaborate actele de reglementare în conformitate cu prevederile legislative.

În anul 2017 APM Olt a organizat 41 ședințe ale Colectivului de Analiză Tehnică  în cadrul cărora au fost analizate documentaţiile tehnice depuse de operatorii economici din judeţul Olt pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (autorizaţii şi acorduri de mediu) și 19 dezbateri publice pentru obiective cu impact semnificativ asupra mediului.

Referitor la modul de gestionare a deșeurilor și chimicalelor la nivel de județ ce puteți să ne spuneți?

 Pe parcursul anului 2017  în domeniul  gestionarii deşeurilor si substanţelor chimice  periculoase s-au desfăşurat următoarele activităţi: S-au actualizat bazele de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Olt (baterii şi acumulatori auto uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,vehicule scoase din uz, ambalaje si deşeuri de ambalaje, etc.) pentru 45 agenți economici și s-au colectat date şi informaţii de la 95 de agenţi economici care gestionează  uleiuri uzate, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, necesare realizării bazei de date a SIM (Sistem Integrat de Mediu).

S-a asigurat consultanţă de specialitate la 432 de agenţi economici care gestionează deşeuri şi substanţe chimice, cât și în ceea ce privește modul de înregistrare electronică în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Au fost aprobate un număr de 129 transporturi de deşeuri periculoase in vederea valorificării acestora pe teritoriul judeţului Olt.

În anul 2017 s-au efectuat verificări în teren pentru urmărirea stadiului lucrărilor de închidere a depozitelor de deșeuri industriale din Slatina și Bîrza, aparținând S.C. SC Ekomin S.R.L. Slatina și S.C. Vespa Investments & Consulting S.R.L. Arges, cât și la depozitul de deșeuri menajere de la Bălteni, pentru verificarea amplasamentului.

În domeniul chimicalelor au fost realizate: inventarul operatorilor economici si a cantităților gestionate de substanţe chimice care intră sub incidenţa Regulamentul CLP; inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi agenţiilor economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul privind gazele fluorurate cu efect de seră şi agenţii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe; inventarul echipamentelor care conţin compuşi desemnați – PCB.  APM Olt  a conlucrat permanent cu responsabilii de protecţia mediului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru o bună implementare şi monitorizare a legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.

Au fost verificate un număr de 82 de sonde din cadrul OMV PETROM SA  la care s-au executat lucrări de refacere a terenului şi redarea în circuitul agricol și s-a făcut verificarea studiului de soluție pentru refacerea calității solului cu elemente de risc de mediu exterior careele sondelor (42). S-au făcut investigări la 60 situri contaminate prin verificarea documentațiilor depuse. Au fost reinventariate un număr de 44 situri contaminate.

Ce arii naturale protejate nu au în acest moment custode sau administrator și ce se întâmplă cu ele în această situație?

Ariile naturale protejate ale căror suprafețe se află pe raza județelor Olt, Vâlcea, Teleorman și Dolj, care nu au structura de administrare/custode dar care în prezent sunt în administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, sunt următoarele: ROSCI0296 Dealurile Drăgășaniului (90% VL și 10 % OT); ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Tr. Măgurele (42% TR și 58 % OT); ROSPA0106 Valea Oltului Inferior (17% VL, 17% TR și 66 % OT); ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni  (26% DJ și 74 % OT)

 Cum stăm cu spațiul verde pe cap de locuitor la nivelul municipiul Slatina, dar în județ?

Situația privind suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor la nivelul orașelor și municipiilor din județul Olt se prezintă astfel: municipiul Slatina – 29,07 mp/cap de locuitor; municipiul Caracal -18 mp/cap de locuitor; orașul Balș -29,57 mp/cap de locuitor, orașul Corabia -21,65 mp/cap locuitor, orașul Scornicești – 8,17 mp/cap locuitor, orașul Drăgănești-Olt – 24,11mp/cap locuitor, orașul Potcoava – 5,12 mp/cap locuitor și orașul Piatra Olt- 11,17 mp/cap locuitor. Norma la nivelul Uniunii Europene a suprafeței de spațiu verde / cap de locuitor este de 26 mp / cap locuitor.

Ați primit cereri de a aviza construcții pe spațiul verde?

 Conform articolului 11 din Legea numărul24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, republicată, persoanele juridice care concesionează terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spaţiile verzi a obiectivelor pentru activităţi economice şi socioculturale sunt obligate să obţină avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determină în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului şi urbanism, avizate şi aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafeţele cumulate ale acestor construcţii să nu ocupe mai mult de 10% din suprafaţa spaţiului verde respectiv. Construcţiile şi amenajările de orice tip, altele decât cele specificate mai sus, sunt interzise. În anul 2017 la APM Olt nu au fost înregistrate solicitări pentru avizare construcții pe spațiul verde.

 Ce proiecte pe fonduri europene pentru conservarea biodiversității mediului ați reușit să accesați?

Agenția pentru Protecția Mediului Olt a încheiat parteneriat cu Asociaţia pentru o Românie Deschisă din Craiova în vederea implementării proiectului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior” cod SMIS 102844. Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui proiect vizează conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în ariile naturale protejate din județul Olt, cât și îmbunătățirea calității habitatului de hrănire pentru speciile de păsări: egreta mare (Egretta alba), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), dumbrăveanca (Coracias garrulous), sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor).   Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, are un buget de 5.552.412,00 lei, din care 4.684,692,04 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă prin FEDR, 826,032.06 lei de la bugetul de stat și 678.30 lei contribuție APM Olt. Perioada de implementare a proiectului este între 01.07.2017 și 30.06.2020. În perioada 01.07-31.12.2017 în cadrul proiectului au fost lansate licitațiile pentru servicii și produse pentru realizarea acțiunilor stabilite pentru implementarea planului de management al sitului mai sus menționat. Realizarea măsurilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost declarată aria naturală protejată  se referă la asigurarea unor condiţii optime de cuibărire și hrănire, pe durata implementării planului de management,  în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit. De asemenea proiectul vizează identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic, monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit, investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit,  monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor şi controlul regulat la calităţii apei, etc.

Proiectul include și activități de informare-conștientizare a comunităților în scopul adoptării comportamentelor prietenoase față de mediul înconjurător și stimulării interesului pentru protejarea naturii.  Toate informațiile referitoare la derularea acestui proiect sunt prezentate pe pagina de internet a proiectului: www.valeaoltuluiinferior.ro.

Ilie Bîzoi