DEMISIE ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN OLT. POSTUL A RĂMAS VACANT

0
1340

Consiliul Județean Olt a rămas în formulă incompletă după ce consilierii județeni au luat act, în ședința ordinară de joi, 28 ianuarie, de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al social-democratului Ilie Irimia, ales în această calitate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

La data de 04 ianuarie 2021 domnul consilier județean Irimia Ilie a înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 23/04.01.2021 demisia din funcția de consilier județean începând cu data de 04.01.2021. Încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier județean, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale, primarului, președintelui de ședință, președintelui consiliului județean, după caz. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului local, respectiv județean se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art.122”, se arată în referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: a) demisie; b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice; e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare; f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei; h) punerea sub interdicție judecătorească; i) pierderea drepturilor electorale; j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales; k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia; l) deces.