ANUNȚ IMPORTANT DE LA ANAF

0
395

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că data de 25 mai 2021 este termenul limită până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii :

–  au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

–       dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi obținut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, astfel:

a) secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații” ;

b) formularul PDF inteligent – secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „Declarații electronice”, rubrica „Descărcare declarații”.

„Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, împreună cu anexele completate, dacă este cazul,  se poate depune astfel:

a) prin intermediul website-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul „Spațiul Privat Virtual”(SPV);

b) prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

c)în format hârtie, la registratura organului fiscal competent, în mod individual sau pe bază de borderou ;

d) prin poștă, în mod individual sau pe bază de borderou , cu confirmare de primire;

e) prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe bază de borderou, cu formularele 230 în format hârtie, scanate.