Şedinţa ordinară a lunii aprilie din cadrul Consiliului Local Caracal. Proiecte de interes public, dezbătute şi aprobate de consilierii locali

0
323

Astăzi, începând cu ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Caracal, a avut loc şedinţa ordinară aferentă lunii aprilie.
Pe ordinea de zi s-au aflat 14 proiecte de hotărâre inițiate de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.
Iată și care au fost proiectele ce au fost dezbătute şi aprobate de către consilierii locali.

1.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA BUZESTI MUNICIPIUL CARACAL”.
2.Proiect de hotărâre referitor la  modificarea şi completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea Componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
3.Proiect de hotărâre
REFERITOR LA: indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.
4.Proiect de hotărâre nr. REFERITOR LA: aprobarea cuantumului redevenței datorată de către Compania de Apă Olt S.A. Municipiului Caracal, pentru anul 2024.
5.Proiect de hotărâre
REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
6.Proiect de hotărâre  REFERITOR LA: validarea doamnei NINE MARIANA care a susținut și promovat examenul de atestare în vederea dobândirii calității de administrator de condominiu.
7.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: atribuirea unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Caracal situată în Caracal, str. Carpați nr. 73, bl. A, sc. 3, ap. 16, jud. Olt.
8.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Nationale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2024.
9.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2024, Ediția a XIV-a.
10.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/26.01.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII INTERNAT A LICEULUI TEORETIC IONIȚĂ ASAN, MUNICIPIUL CARACAL “precumși aprobarea descrierii sumare a investiției.
11.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: aprobarea proiectului “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII INTERNAT A LICEULUI TEORETIC IONITA ASAN, MUNICIPIUL CARACAL”, precum și a cheltuielilor aferente proiectului.
12.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare, modificarea organigramei si a statului de functii ale Primariei Municipiului Caracal.
13.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: aprobarea Protocolului de colaborare – cadru dintre U.A.T. Municipiul Caracal si U.A.T. Municipiul Slatina.
14.Proiect de hotărâre REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din Hotararea Consiliului Local Caracal nr. 22/08.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,Realizare cale de acces si utilitati – strada Mihai Viteazul nr. 73 A – Amenajare cale de acces”.

Marilena Vasile