Anunt

0
85

CONVOCATOR

      Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) in data de 30  ianuarie 2023, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 20 ianuarie 2023, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 31 ianuarie 2023, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Aprobarea in baza proceselor verbale nr.25/17.12.2022 si nr.27/27.12.2022, incheiate de administratorul unic al SC PARC SA cu ocazia inchiderii celor doua etape de subscriere, a rezultatelor subscrierii si anularea actiunilor ramase nesubscrise si neachitate in termenul prevazut.
  2. Aprobarea majorarii efective a capitalului social, cu contravaloarea actiunilor alocate, conform rezultatelor subscrierii.
  3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii, pentru a reflecta rezultatul majorarii de capital.
  4. Aprobarea alocarii fondurilor rezultate din majorarea de capital pentru investiții în reabilitare, amenajare fațade, sistematizare acces Complex Hotelier Romula (documentație certificat urbanism, relevee situație existentă, documentație avize și acorduri, documentație autorizație de construire și documentație obținere aviz ISU).
  5.   Aprobarea imputernicirii d.lui Constantinescu Petrisor, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt .          

Începand cu data de 30 decembrie 2022, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 20 ianuarie 2023.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

 

PARC SA Caracal

Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic