VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A.

0
89

VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A.

Jud. Olt, Com. Dobroteasa, Sat Câmpu Mare, Strada Bisericii, Nr. 1, Cod Poştal 237147

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 28/389/1991 – C.U.I. RO 1540912,

Cont:   RO16CECEVL0230RON0520485 – CEC Bank

Capital social subscris şi vărsat:  4.626.282,50 lei

Tel: 0249-469 180  /  Fax: 0372-870 750;  0249-469 181

www.samburesti.com; e-mail: office.vp@samburesti.com

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola Sâmbureşti s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, str. Bisericii nr. 1, comuna Dobroteasa, judeţul Olt, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912, capital social subscris şi vărsat: 4.626.282,50 lei (denumită în continuare „Societatea”),

convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 28.11.2022, ora 13.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 01.11.2022, considerată dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii şi de Legea societăţilor nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acţionarilor pentru data de 29.11.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare şi aceeaşi dată de referinţă.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

  1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2022. Stabilirea remuneraţiei acordate administratorului numit, a cuantumului sumei asigurate în cazul asigurării de răspundere profesională a acestuia, precum și, dacă este cazul, autorizarea administratorului numit să deţină şi să exercite cu puteri depline funcţii de administrator ori de director în alte companii din România.
  2. Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte şi pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul comerţului, precum şi cu alte entităţi publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.

***

Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul Societăţii. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01 noiembrie 2022. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data adunării generale a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

_______________

Dl. Jean Valvis