LICITAȚIE CORABIA

0
154

Anunț licitație închiriere imobil
Corabia, str. D. Buzdun, nr. 197, jud. Olt
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod
identificare fiscală 4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, județul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email: primariacorabia@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus
din teren în suprafață de 1223 mp, situat în Corabia, str. Dumitru Buzdun, nr.
197, jud. Olt, având nr. cadastral 53815, aparținând domeniului public al
orașului Corabia, conform hotărârii nr. 55 din 29.05.2020 a Consiliului Local
Corabia şi O.U.G. nr. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
al licitației.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin cerere scrisă depusă
la sediul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54,
județul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul „Administrație Publică Locală Contencios” din cadrul
autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul
unui exemplar este de 300 de lei și se achită în numerar la casieria autorității
contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19 august 2022, ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 29 august 2022, ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54,
județul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur
exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30 august 2022, ora 9:00. Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul
Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Olt – Secția de Contencios Administrativ, cu sediul în
Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, județul Olt; telefon 0249437370, e-mail:
corespondenta-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării : 01/08/2022