Informare

0
52

Primăria Municipiului Caracal

Anunț nr. 32907/15.06.2021

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
„Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
– Pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariacaracal.ro – secțiunea Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice: http://www.primariacaracal.ro/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice, respectiv secțiunea Urbanism – Informații PUZ/PUD – etapa elaborării propunerii finale: http://www.primariacaracal.ro/ informatii-pug-puz-pud/96-informatii-puz-pud-in-faza-de-dezbatere-aprobare/etapa-aprobari;
– La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal și Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradală;
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe baza de cerere depusă la Ghișeu Registratură.
Publicul este invitat sa transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, în perioada 15.06.2021 – 09.07.2021.
Transmiterea recomandărilor se poate face:
– Prin e-mail, la adresa office@primariacaracal.ro;
– Prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratură;
– La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratură;
Materialele transmise vor purta mențiunea “Recomandare privind proiect de hotărâre”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Potrivit art. 7, alin (9) din legea nr. 52/2003 republicata, Primăria Municipiului Caracal organizează întâlniri în care se dezbat public proiecte de act normativ, daca acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Minuta dezbaterii publice, recomandările scrise, versiunea îmbunătățită a proiectului de act normativ, rapoartele de avizare precum și versiunea finală adoptata a actului normativ (cuprinzând planșa de reglementari, regulamentul local de urbanism, raportul de consultare publică și raportul arhitectului-șef), se vor putea consulta în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice:
– Pe pagina de internet a instituției la secțiunea Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal, la adresa: www.primariacaracal.ro/hotarari-ale-consiliului-local;
– La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal și Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradală;
Persoană cu atribuții privind accesul oricărei persoane la informații de interes public:
dna. Stoica Elena Carmen, Consilier superior – Compartiment comunicare relații publice,
Primăria Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, e-mail: office@primariacaracal.ro.
Persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă: Cocioabă Florentina Loredana, Consilier Cabinetul Primarului în cadrul PMC, str. Piața Victoriei nr. 10, e-mail: office@primariacaracal.ro.
Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului : Primăria Municipiului Caracal, Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului, str. Piața victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – interior 132, e-mail: office@primariacaracal.ro.