HOTARARE cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018

0
384

HOTARARE cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.11251/06.11.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 11252/06.11.2017;
-Raportul nr. 11253/06.11.2017 al Direcţiei Economice, Buget- Finanţe;
-Raportul nr.13254/20.12.2017 al Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
-Raportul nr. 13215/20.12.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerciale;
-Prevederile art. 84 alin. (5) si (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-Adresa nr. 3193/06.11.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 11248/06.11.2017;
-Prevederile art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2018 la nivelul judeţului Olt, propuse de Direcţia pentru Agricultură Olt, pentru evaluarea în lei a arendei care se exprimă în natură, conform legii, după cum urmează:
-grâu – preţ mediu = 0,48 lei/kg;
-orz – preţ mediu = 0,48 lei/kg;
-porumb – preţ mediu = 0,45 lei/kg;
-rapiţă – preţ mediu = 1,3 lei/kg;
-floarea soarelui – preţ mediu = 1,2 lei/kg.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, Direcţiei pentru Agricultură Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Judeţului Olt Marinela-Elena ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 219
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. IM/2 ex.