HOTARARE cu privire la: – aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2017-2018

0
158

HOTARARE cu privire la: – aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2017-2018;
– aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2018
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 11039/31.10.2017 privind proiectul de hotărâre nr. 11040/31.10.2017;
– Raportul nr. 11041/31.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget- Finanţe;
– Raportul nr. 13273/20.12.2017 al comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;
-Raportul nr. 13153/20.12.2017 al comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate , familie, protecţie copii şi culte;
– Raportul nr. 13240/20.12.2017 al comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
-Prevederile art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Adresa nr. 753/10.10.2017 a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9962/10.10.2017;
– Adresa nr. 480/06.10.2017 a Muzeului Judeţean Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10062/06.10.2017;
-Adresa nr. 1920/17.10.2017 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9962/17.10.2017;
> 7

– prevederile art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 1;4 şi art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) si art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. (1) Se aprobă taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, pentru anul scolar 20172018.
(2)Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2018.
(3)Taxele şi tarifele menţionate la art. 1 alin (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin prezenta hotărâre constituie venituri ale instituţiilor de cultură prestatoare ale serviciilor respective.
Art. 3. Prevederile contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, Muzeului Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Judeţului
9
Marínela Elena ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 211
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ’’pentru”. IM/2 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Anexă
IaH.C.J. nr. 211/21.12.2017
LISTA
cuprinzând: – taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina
în anul şcolar 2017-2018;
– taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2018
I.ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE Şl MESERII
•300 lei/an şcolar pentru clasele din Municipiul Slatina;
•150 lei/an şcolar pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului;
•50 lei/curs pentru clasele din mediul rural;
•50 lei taxă eliberare diplomă.
II.MUZEUL JUDEŢEAN OLT

NOTĂ: Tarifele filmare/fotografiere şi închiriere spaţii muzeale se dublează în afara programului normal de vizitare.
Pentru orice alt tip de servicii (expertize, întocmiri de documentaţii ştiinţifice, studii istorico-arheologice aferente P.U.G., rapoarte descărcări de sarcină arheologică, închirieri de spaţii muzeale, prestări servicii restaurare-conservare) pentru orice alte manifestări, se vor încheia contracte pe baza unei cereri scrise înaintate în prealabil de către solicitant, în aceste cazuri taxele vor fi negociate cu eventualii beneficiari de către conducere şi specialistul direct implicat.
III.Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI”

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ Secretar al Judeţului Marínela Elena ILIE
Director executiv,
Constanţa DUMITRU
IM/2 ex.