HOTARARE cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2018

0
155

HOTARARE cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 10186/10.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 10187/10.10.2017;
-Raportul nr. 10188/10.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
-Raportul nr. 13265/20.12.2017 al comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;
-Raportul nr. 13160/20.12.2017 al comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
-Prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6), (7), (8), (9) si (10) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Delegat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 12 alin. (2), (3), (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (8) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, modificată prin Legea nr. 159/2016;
-adresa nr. 9954/10.10.2017 a Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
1

-Avizul Ministerului Transporturilor – Direcţia Generală Transport Terestru -Direcţia Rutieră nr. 3238/23.01.2014, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1076/03.02.2014;
-Avizul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine nr. 20105/05.02.2014, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1279/05.02.2014;
-adresa nr. 21943/01.08.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7919/02.08.2013;
-adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.
-prevederile art. VIII din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006;
-prevederile art. X din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;
-prevederile Aranjamentului de implementare privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii imobiliare pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 31 octombrie 2007 (Aranjamentul de implementare privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare).
-prevederile art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2018 , la nivelul anului 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Sumele obţinute din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute la art.1 constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt, în calitate de administrator al drumurilor judeţene.
Art.3. (1) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, administratorul drumurilor judeţene, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii va încheia conform legii cu utilizatorii suprafeţelor respective (titularii autorizaţiilor de
2

amplasare şi/sau de acces) contracte de utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
(2) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.
Art.4. (1) Administratorul drumului aplică tarife pentru instalarea pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu acordul administratorului drumului judeţean.
(2) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau alte asemenea elemente de infrastructură aflate pe proprietatea publică a judeţului Olt, inclusiv pe drumuri, şi care, conform art. 6 alin. (8) din Legea nr. 154/2012, modificată prin Legea nr. 159/2016, datorează tarife numai persoanei care deţine ori controlează elementele de infrastructură, în condiţiile stabilite cu aceasta.
Art.5. Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene nu se datorează pentru:
a)unităţi bugetare de asistenţă socială , de educaţie (spitale, şcoli, grădiniţe, creşe, azile de bătrâni) ;
b)unităţi subordonate Consiliului Judeţean Olt ;
c)unităţi administrativ teritoriale (Consiliul Judeţean Olt , Consilii locale) ;
d)unităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă Olt .
e)proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, judeţul Olt, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de plata oricăror impozite, taxe sau impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt;
f)furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte costuri similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.
Art.6. Sunt scutite de la plata tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene :
a)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi unităţile de asistenţă socială şi educaţie , unităţi administrativ teritoriale judeţene .
b)agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai autorizaţiilor sau licenţelor acordate conform legii, în favoarea cărora legiuitorul a instituit dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului .
c)se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexă, cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în ampriză şi zona de siguranţă ;
d)proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, judeţul Olt, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de plata oricăror impozite, taxe sau
3

impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt;
e)furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte costuri similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.
Art.7. Proprietarii construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare realizate în zona drumurilor judeţene fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege ori stabilite prin contract sau actul de acceptare, inclusiv a condiţiilor referitoare la plata tarifelor de utilizare, sunt obligaţi a le desfiinţa sau muta pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit de administrator.
Art.8. Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean prevăzute în anexă, se aplică începând cu data de 01.01.2018, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice prevedere contrară.
Art.9. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Judeţului Marínela Elena ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 213
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ’’pentru”.
IM/2 ex
4

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Anexa
la H.C.J. nr. 213/21.12.2017
Tarifele pentru eliberarea acordul prealabil şi autorizaţiei de amplasare
şi/sau de acces la drumurile judeţene , precum si a tarifelor de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor judeţene,
pentru anul 2018

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Judeţului Marínela Elena ILIE
Director executiv
Constanţa DUMITRU
Director executiv
Cornel MOTOI
I.M./M.N. (2 ex)