HOTARARE CJ referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2018

0
300
HOTARARE referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2018
Având în vedere:

–        expunerea de motive nr. 10177/10.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 10178/10.10.2017;

–        raportul comun nr. 10179/10.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe si Arhitectului Şef al Judeţului;

–        raportul nr. 13275/20.12.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

–        raportul nr. 13162/20.12.2017 al Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie si protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;

–        prevederile art. 473, 474, 476, 477 alin. (5), 478 alin. (2), 479, 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

–        prevederile art. 4 lit. a), art. 6 alin. (2) si art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

–        adresa nr. 9953/10.10.2017 a Arhitectului Sef al Judeţului Olt;

–        adresa nr. 21943/01.08.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7919/02.08.2013;

–        adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.

–        prevederile art. VIII din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006;

–        prevederile art. X din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;

–        prevederile Aranjamentului de implementare privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare si managementul proprietăţii imobiliare pentru implementarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 31 octombrie 2007 (Aranjamentul de implementare privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare).

–        prevederile art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului şi construcţiilor, precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru anul 2018, la nivelul celor stabilite pentru anul 2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1)Taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018, se menţin la nivelul anului 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), ”Taxa pentru avizul Comisiei tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului”, prevăzută la punctul (7) din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre se majorează de la 66 lei, în anul 2017, la 100 lei, pentru anul 2018.

 

 

Art. 3. Taxele prevăzute la punctele (1), (7), (8), (9), (10) şi (11) din anexa nr. 1 şi la punctele (1), (2), (3), (6), (7) şi (8) din anexa nr. 2 nu se percep în cazul în care beneficiarul lucrărilor pentru care se eliberează certificatul de urbanism sau autorizaţia de construcţie este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

Art. 4. Pentru taxele menţionate la punctele (12) şi (13) din anexa nr. 1 se aplică scutiri în cazurile prevăzute de art. 479 din Codul Fiscal.

Art. 5. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor următoarele:

a)   certificatele, avizele si autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veteranii de război, văduvele de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război.

b)   certificatele, avizele si autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoane prevăzute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

c)    certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau constructie-anexă;

d)   certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

e)   certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;

f)      certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire , dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;

g)   autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

h)   certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;

i)   certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta si ajuta instituţii de cultură naţională, precum si de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

 

j)      certificat de urbanism si autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordare gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială si medicală, asistenţă, ocrotire activităţi de recuperare, reabilitare si reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

k)    certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

l) proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, judeţul Olt, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale     nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de plata oricăror impozite, taxe sau impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt;

m)   furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte costuri similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor pentru:

a)      lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoarea monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuiala proprie;

b)      lucrări destinate păstrării integrităţii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 

c)     lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d)     lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada desfăşurării operaţiunilor respective.

Art. 6. Taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018.

Art. 7. Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute în anexele nr.1 şi nr. 2 constituie venituri la bugetulpropriu al Consiliului Judeţean Olt.

Art. 8. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.

Art. 10. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Arhitectului Şef al Judeţului, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanei Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al Judeţului Olt
Marinela-Elena ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 217

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. IM/2 ex.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Anexa nr. 1 la

H.C.J. nr. 217/21.12.2017

TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în
domeniul urbanismului şi construcţiilor precum şi pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitatepentru anul 2018
Nr.

crt.

Denumirea taxei stabilite Nivelul taxelor propuse pentru anul 2018 cf. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Lei –
0 1 2
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este C.J. Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.
1.a Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 mp inclusiv 6
b) între 151 mp – 250 mp inclusiv 7
c) între 251 mp – 500 mp inclusiv 9
d) între 501 mp – 750 mp inclusiv 12
e) între 751 mp – 1.000 mp inclusiv 14
f) peste 1000 mp 14+0,01 lei/mp pt. fiecare mp care depăşeşte 1000 mp
1.b Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural Se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban
2. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii
3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavări numarul de mp x 15 lei

 

0 1 2
4. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrări de organizare de şantier in vederea organizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori camping 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie
6. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, precu şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:

– pentru fiecare mp

8 lei
7. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 1% din valoarea autorizată a lucrărilor inclusiv instalaţiile aferente
8. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei
9. Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
10. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu:

– pentru fiecare acord

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

13
11. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de structurile de specialitate din cadrul C. J. Olt

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

15

 

0 1 2
12. Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. 1)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 32 lei / an / mp sau fracţiune de mp
2)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 lei / an / mp sau fracţiune de mp
13. Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă publicitate în baza unui contract, datorează plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 2%

şi din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ Secretar al Judeţului

9

Marínela Elena ILIE

Director executiv,

Constanta DUMITRU

Arhitect Şef al Judeţului,

Ovidiu Marian DAVIDEScU

IM/2ex.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Anexa nr. 2

la H.C.J. nr. 217/21.12.2017

TAXE

pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale

Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018

Nr.

Crt

EXPLICAŢII

Denumirea taxei stabilite

Taxă 2017 aprobată cf. H.C.J. 230/2016 – Lei – Taxă propusă 2018 – Lei –
0 1 2
TAXE PROPRII
1. Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatelor de urbanism in termen redus (6 zile de la data primirii avizului primarului).

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este C.J. Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

165 165
2. Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare in termen redus (6 zile de la data primirii avizului primarului).

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este C.J. Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

220 220
3. Verificarea la faţa locului a amplasamentului în vederea emiterii Certificatului de urbanism:

–        cu transport asigurat de beneficiar

–        cu transport asigurat de C J Olt

96

172

96

172

 

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.
4. Multiplicare xerox, chitanţe, formulare, documentaţie tehnică şi alte documente

lei / pagină

2 2
5. Tehnoredactare adrese şi alte documente lei / pagină 2 2
6. Verificarea prealabilă a dosarelor ce urmează a fi depuse în vederea eliberării Certificatelor de urbanism şi a Autorizaţiilor de construcţie

Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt.

29 29
7. Taxă pentru avizul Comisiei tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 66 100
8. Verificarea prealabilă a documentaţiilor în vederea eliberării acordului prealabil de amplasare şi execuţie în zona drumurilor judeţene Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 29 29
9. Suprafeţe la staţii distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii de producţie, amplasate în zona de siguranţă a drumurilor judeţene 9

lei/mp/lună

9

lei/mp/lună

10. Eliberare extrase sau copii de pe orice acte din arhiva C J Olt în afara celor cu caracter secret stabilite potrivit legii 5

lei/pag.

5

lei/pag.

11 Legalizare semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmarea Autenticităţii copiilor cu actele originale, în condiţiile legii 5

lei/pag.

5

lei/pag.

12. Aprobarea căsătoriei în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă sau rudenie – pentru fiecare caz în parte 95 95
13. Tarife pentru servicii de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Olt

a)   activitatea de producţie editorială – pentru tiraj de 200 exemplare

–     pentru tiraj de 400 exemplare

–     pentru tiraj de 500 exemplare

b)  activitatea de tipărire – pentru tiraj de 200 exemplare

3 lei/pag 2 lei/pag 2lei/pag 2lei/pag 3 lei/pag 2 lei/pag 2lei/pag 2lei/pag

 

– pentru tiraj de 400 exemplare 2 lei/pag 2 lei/pag
– pentru tiraj de 500 exemplare 2 lei/pag 2 lei/pag
c)activitatea de difuzare 2 lei/ex 2 lei/ex
(colet) (colet)
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

 

CONTRASEMNEAZĂ Secretar al Judeţului Marínela Elena ILIE

 

Director executiv                              Arhitect Şef al Judeţului

Constanţa DUMITRU                           Ovidiu Marian DAVIDESCU

 

IM/2ex.