HOTARARE CJ cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2018

0
246

HOTARARE cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2018
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 10180/10.10.2017 privind proiectul de hotărâre nr. 10181/10.10.2017;
-Raportul nr. 10182/10.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget- Finante;
-Raportul nr. 13266/20.12.2017 al comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;
-Raportul nr. 13248/20.12.2017 al comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive si de agrement;
-Raportul nr. 13164/20.12.2017 al comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;
-Prevederile art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 489 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) si art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt, ori a altor unităţi cărora Consiliul Judeţean Olt le-a dat în administrare spaţii din patrimoniul judeţean, pentru anul 2018, se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Sumele obţinute din încasarea chiriilor constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Judeţean Olt, cu excepţia sumelor obţinute din închirierea, în condiţiile legii, a unor spaţii din domeniul public al Judeţului Olt, aflate în administrarea spitalelor publice de interes judeţean, care se fac venituri ale bugetelor acestora.
Art.3. Tarifele de bază pe metru pătrat prevăzute în anexă se aplică începând cu data de 01.01.2018, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.
Art.4. Tarifele ce se percep în anul 2018 în baza contractelor de închiriere aflate în derulare sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici

Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ Secretar al Judeţului Elena Marínela ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 220
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru” + 1 neparticipare la vot.
IM/2 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Anexă
la H.C.J. nr. 220/21.12.2017
T A R I F E L E
de bază lunare pe mp la chiriile pentru spaţiile locative cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe, pentru anul 2018

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ Secretar al Judeţului Marínela Elena ILIE
Director executiv,
Constanţa DUMITRU
IM/2 ex.