Convocator VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A.

0
16
VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A.
Jud. Olt, Com. Dobroteasa, Sat Câmpu Mare, Strada Bisericii, Nr. 1, Cod Poştal 237147
Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 28/389/1991 – C.U.I. RO 1540912,
Cont:   RO16CECEVL0230RON0520485 – CEC Bank
Capital social subscris şi vărsat:  4.626.282,50 lei
Tel: 0249-469 180  /  Fax: 0372-870 750;  0249-469 181
www.samburesti.com; e-mail: office.vp@samburesti.com

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola Sâmbureşti s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, comuna Dobroteasa, judeţul Olt, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912, capital social subscris şi vărsat: 4.626.282,50 lei (denumită în continuare „Societatea”),

convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru data de 09.06.2022, ora 13.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 15.05.2022, considerată dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii şi de Legea societăţilor nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua adunare generală ordinară a acţionarilor pentru data de 10.06.2022, având aceeaşi ordine de zi, dată de referinţă, la locul şi orele indicate pentru prima adunare.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:

  1. Prezentarea, analiza, discutarea, modificarea/aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2021, pe baza raportului de activitate si de gestiune al Consiliului de Administraţie şi pe baza raportului auditorului financiar.
  2. Repartizarea profitului net înregistrat de Societate în exerciţiul financiar al anului 2021.
  • Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2021.
  1. Stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
  2. Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte şi pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul comerţului, precum şi cu alte entităţi publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.

***

Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul Societăţii. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari. La solicitarea acționarilor, aceste materiale și informaţii li se vor transmite prin poştă electronică sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin poştă electronică, prin poştă/curier, pe costurile Societății. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 15.05.2022. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant. Societatea va asigura ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății cu respectarea tuturor măsurilor impuse de autorităţi pentru prevenirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Dl. Jean Valvis