CONVOCATOR

0
71

CONVOCATOR

       Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) în data de 21 iulie 2023, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 10 iulie 2023, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul în care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 22 iulie 2023, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Aprobarea în baza procesului verbal nr. 18/16.06.2023, încheiat de administratorul unic al SC PARC SA cu ocazia închiderii procesului de înstrăinare a unui număr de 239 acţiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentând 0,0228% din capitalul social al S.C. PARC S.A, a rezultatelor subscrierii acestor acțiuni.
  2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii, după finalizarea procesului de înstrăinăre a celor 239 actiuni nominative, cu o valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentând 0,0228% din capitalul social al S.C. PARC S.A, reflectând rezulatul înstrăinării acestor acțiuni.
  3. Aprobarea alocarii fondurilor rezultate în urma finalizării procesului de înstrăinare a celor 239 acțiuni nominative, mai exact a sumei de 597,5 lei, pentru investiții în reabilitarea și amenajarea Complexului Hotelier Romula.
  4.   Aprobarea împuternicirii d.lui Constantinescu Petrisor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, in vederea înregistrarii mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt .          

Începand cu data de 21 iunie 2023, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 10 iulie 2023.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

                         PARC SA Caracal

               Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic