CONVOCATOR

0
66

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în data de 25.05.2023, ora 11.00, la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr. 112, jud. Olt

La adunare sunt indreptățiți să participe acționarii inregistrați la sediul societății la sfârșitul zilei de 30.4.2023 considerată dată de referință

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

  1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale anului 2022 pe baza Raportului Comisiei de Cenzori
  2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea devidentului pe acțiune, stabilirea termenului și modalității de plată a dividentelor catre acționari
  3. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul financiar 2022
  4. Aprobarea indemnizației administratorului și a cenzorilor pentru exercițiul financiar 2022
  5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
  6. Aprobarea datei de 6.62023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 131, alin 4, din Legea nr. 31/1990 R, și a datei de 5.6.2023 ca ex-date
  7. Desemnarea persoanei împuternicite pentru efectuarea formalităților aferente depunerii hotărârii acționarilor la Registrul Comerțului

Conform art. 117 (1) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau impreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita:

a. introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de 30.4.2023

Propunerile vor fi insoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

b. pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele introduse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de 30.4.2023

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau pe baza de procură specială.

Formularele de procură specială, materialele si documentele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de acționarii societății începând cu data de 25.4.2023 de la sediul SC UTALIM SA Slatina.

Procurile speciale în original vor fi înaintate la SC UTALIM SA Slatina până cel mai târziu la data de 21.5.2023, orele 11:00. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerație.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice și acționarilor persoanele fizice reprezentate, pe baza împuternicirii date persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data 25.5.2023, nu se intrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acestea se vor desfășura la a 2-a convocare în data de 26.5.2023, cu aceeași ordine de zi, în locul și orele fixate pentru prima convocare.