CONVOCATOR

0
24

Consiliul de Administraţie al S.C. SCADT S.A. , cu sediul în Slatina, Str. Cireaşov, nr. 18, judeţul Olt, cu număr de înmatriculare la Registrul Comerţului Olt J28/970/1992, cod de identificare fiscala RO 1512351, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 30.04.2023 ca dată de referinţă, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului Constitutiv al Societătii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR la data de 12.05.2023 ora 1600, la Sediul societăţii SCADT S.A., cu următoarea Ordine de zi:
1. Actualizarea si redactarea Actului Constitutiv al societatii.
2. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reconvoacă în data de 13.05.2023 la ora 1400 cu aceeaşi ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie,
POPA TUDOR

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. SCADT S.A. , cu sediul în Slatina, Str. Cireaşov, nr. 18, judeţul Olt, cu număr de înmatriculare la Registrul Comerţului Olt J28/970/1992, cod de identificare fiscala RO 1512351, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 30.04.2023 ca dată de referinţă, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului Constitutiv al Societătii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR la data de 12.05.2023 ora 14.00, la Sediul societăţii SCADT S.A., cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie privind activitatea economico-financiară pe anul 2022 şi descărcarea de gestiune.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului de audit privind activitatea economico-financiară pe anul 2022.
3. Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
4. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, a Contului de profit şi pierdere pe anul 2022 şi modul de repartizare a profitului net realizat.
5. Aprobarea programului de activitate pe anul 2023.
6. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie şi stabilirea remuneraţiei membrilor acestuia. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
8. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoacă în data de 13.05.2023 la ora 12.00 cu aceeaşi ordine de zi.

 

Presedinte Consiliu de Administratie,
POPA TUDOR