CONVOCATOR

0
56

COOPERATIVA DE CONSUM SCORNICEȘTI; SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL I; B-DUL MUNCII, NR. 1, CUI: RO 3260633

CONVOCATOR

În temeiul prevedrilor Legii nr. 1/ 2005 și ale actului consttitutiv al societății cooperative de consum, Consiliul de Administrație al cooperativei de consum Scornicești, convoacă Adunarea Generală ordinară a membrilor cooperatori la Restaurantul Crama Stejarului, jud. Olt, pentru data de 19.04.2023, ora 9:00 având următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2023
 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului cenzorilor
 3. Dezbaterea și adoptarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modului de repartizare a profitului rezultat pentru anul 2022/acoperirea pierderii pentru anul 2022
 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor
 5. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru 2023
 6. Analiza execuției contractului de administrare și stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2023, aferente contractului de administrare
 7. Alegerea delegaților la Adunarea Generală a UJCC Olt și Federalcoop Olt
 8. Stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzori pentru anul 2023
 9. Aprobarea primirii/retragerii/excluderii de noi membrii cooperatori
 10. Alegerea comisiei de cenzori
 11. Diverse

În cazul în care la data și ora convenită nu se întrunește cvorumul de ședină cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară se va reconvoca pentru fiecare din zilele următoare, la aceeași oră și în aceeasi locaie, până la atingerea cvorumului legal și statutar.

Președinte Consiliul de Administraie,
Idoraș Petre