CONVOCATOR

0
29

CONVOCATOR

  Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,AGOA”) în data de 20 aprilie  2023, ora 10.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 31.03.2023, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul în care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  pentru  ziua imediat urmatoare, respectiv 21 aprilie 2023, de la ora 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si dată de referintă,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) în data de 20 aprilie  2023, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 31.03.2023, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  pentru  ziua imediat urmatoare, respectiv 21 aprilie 2023, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si dată de referintă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. I. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12. 2022, însoţite de raportul de gestiune al administratorului unic si  raportul auditorului financiar independent.
  2. II. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului  de Investiții pe anul 2023.

III. Aprobarea împuternicirii domnului  Constantinescu Cornel Petrisor, cu aducerea la indeplinire a hotararii adoptate si efectuarea mentiunilor la Registrul Comertului Olt, direct sau prin reprezentant convenţional.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 1041, alin.(1), din Legea 31/1990, a înstrainarii unui numar de 239 actiuni nominative, reprezentand 0,0447% din capitalul social al SC PARC SA, actiuni dobandite prin Hotararea A.G.E.A. nr. 2/15.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2246/27.05.2022.

Preţul de înstrăinare a unei acțiuni este de 2,5 lei/acțiune, reprezentând valoarea nominală a acțiunii.

Acțiunile vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de referință, respectiv 31.03.2023, acționari care vor putea subscrie în temeiul dreptului de preferință.

Se acordă dreptul de preferință la subscriere pentru acționarii înregistrați la data de referință, iar termenul de subscriere pentru acțiunile oferite spre înstrăinare, este de 30 zile de la data publicării hotărârii de aprobare a înstrăinării în Monitorul Oficial.

Fondurile rezultate din înstrăinarea acestor acțiuni vor fi utilizate pentru investiții în cadrul Complexului Hotelier Romula.

În cazul în care actiunile nu sunt înstrainate în termenul de 30 de zile, în temeiul art.104 1, alin.(3) din Legea 31/1990, aceste acţiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa îsi reduca în mod corespunzator capitalul social subscris.

  1. Împuternicire administratorului unic în vederea înstrainarii celor 239 actiuni nominative PARC SA, reprezentand 0,0447% din capitalul social al societății.

III. Convocarea, după finalizarea procesului de înstrăinăre a celor 239 actiuni, a unei AGEA pentru aprobarea actualizării actului constitutiv al societății, reflectând rezulatul înstrăinării acestor acțiuni.

  1. Aprobarea împuternicirii domnului Constantinescu Cornel Petrisor, cu aducerea la indeplinire a hotararii adoptate si efectuarea mentiunilor la Registrul Comertului Olt, direct sau prin reprezentant convenţional.

Începand cu data de 20.03.2023, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515399.

                         PARC SA Caracal

               Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.