CONVOCATOR

0
22

Banca Cooperatista Albina Slatina

CUI 1527255

J28/115/1993

CONVOCARE

 

Consiliul de  Administratie al Băncii cooperatiste Albina Slatina, jud.Olt,în baza prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 şi ale Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală  pentru data de 20.04.2023,ora 11,00 in sala Complexului Crama din Scornicesti , jud.Olt, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2022;
  2. 2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
  3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum şi fixarea dividendului;
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
  5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
  6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie;
  7. 7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
  8. Ratificarea modificărilor actului constitutiv aprobate de Consiliul de Administratie in sedinta din 13.03.2023, după cum urmează :

La articolul 10, alineatul (2), litera d), după liniuța a cincea se introduce o noua liniuță cu următorul cuprins:

– emiterea de instrumente de plată şi/sau acceptarea de operaţiuni de plată.” – cod CAEN 6419

  1. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

            10.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;

11.Ratificarea înfiinţării, modificării sau desfiinţării unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;

12.Aprobarea / ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;

13.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2023 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

14.Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2023;

15.Alte probleme pentru care este necesară aprobarea adunării generale.

  1. 16. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul  neîndeplinirii conditiilor legale si statutare, a doua adunare generală  se va întruni  în ziua de 21.04.2023, la aceeași ora și in aceeași locație.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al

Băncii Cooperatiste Albina Slatina

Idoras Petre

Nr.1501/14.03.2023

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.