CONVOCATOR

0
62

PARC SA CARACAL

 Piața Victoriei nr. 14, Complex Romula, Municipiul Caracal, Județul Olt

J28/17/1991, CUI 1518540, CIF RO1518540, CIF RO1518510

Telefon: 0249515399, e-mail: sa.parc@yahoo.com

CONVOCATOR

 

Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) in data de 17 octombrie 2022, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 10 octombrie 2022, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 18 octombrie 2022, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. 1. Aprobarea majorarii capitalului social de la 335.950 lei la 2.671.900 lei, prin emiterea unui numar de 534.380 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei astfel: 1.335.950 lei aport în numerar al acționarilor reprezentând un număr de 534.380 acțiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/acțiune.

Prețul de subscriere al unei acțiuni nou emise este de 2,5 lei, reprezentand valoarea nominală a acțiunii.

Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actinarilor inregistrati la data de referinta, actionari care vor putea subscrie in temeiul dreptului de preferinta cate o actiune noua pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta.

Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în doua etape, prin emiterea unui număr de 534.380 actiuni noi, fiecare acțiune cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, astfel:

  1. a) În etapa a I-a, se acordă dreptul de preferință la subscriere pentru acționarii inregistrati la data de referinta, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia. Termenul de subscriere pentru acțiunile nou emise, cu respectarea dreptului de preferință, este de 32 de zile de la data publicării hotărârii de aprobare a majorării capitalului social în Monitorul Oficial.
  2. b) În etapa a II-a, acțiunile care un au fost subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitarea a dreptului de preferință, vor putea fi subscrise de către acționarii care au subscris și vărsat integral contravaloarea acțiunilor subscrise în etapa a I-a, fără raportare la cota de capital deținută. Termenul de subscriere în etapa a II-a este de 10 zile de la expirarea termenului de 32 de zile aferent primei etape. Dacă și la expirarea perioadei aferente etapei a II-a de subscriere mai sunt acțiuni nesubscrise, acestea urmează a fi anulate.

 Fondurile rezultate din majorarea de capital vor fi utilizate pentru investiții în reabilitare, amenajare fațade, sistematizare acces Complex Hotelier Romula (documentație certificat urbanism, relevee situație existentă, documentație avize și acorduri, documentație autorizație de construire și documentație obținere aviz ISU).

  1. Imputernicirea administratotului unic pentru:

(i) a constata numarul actiunilor subscrise in etapa I-a ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, si pentru a determina numarul  actiunilor ce vor fi oferite spre subscriere in etapa a II-a;

(ii) a constata numarul actiunilor subscrise in etapa a II-a si pentru a determina numarul actiunilor nesubscrise ce vor fi anulate;

(iii) pentru a determina in mod corespunzator suma exacta cu care se va majora capitalul social al societatii.

  1. 3. Convocarea, după finalizarea subscrierii, a unei AGEA pentru:

– aprobarea rezultatelor subscrierii și anularea acțiunilor rămase nesubscrise și neachitate în termenul prevăzut;

– majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor alocate conform punctului 1;

– aprobarea actualizării actului constitutiv al societății pentru a reflecta rezultatul majorarii de capital social ;

– alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital pentru investițiile menționate la punctul 1.

  1. Aprobarea imputernicirii d.lui Constantinescu Petrisor, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt .      

Începand cu data de 15 septembrie 2022, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 10 octombrie 2022.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

 

PARC SA Caracal

Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic