Convocator

0
49

     CONVOCARE

 Subsemnatul Burret Herve Alain Jacques, in calitate de Administrator Unic al societatii SOVECORD INT SA, cu sediul in Romania, Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Olt sub nr. J28/20/1991, Cod fiscal R1523253,

Convoaca prin prezenta, in temeiul art. 111 si 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din Actul constitutiv, actionarii societatii, in data de 27.05.2024, ora 1000, la sediul societatii din Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
 2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023.
 3. Aprobarea pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Comisiei de Cenzori a situatiilor financiare anuale ale societatii la data de 31.12.2023. cuprinzand:
 • Bilant prescurtat (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Formularul “Date informative” (cod 30);
 • Formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40);
 • Note explicative la situatiile financiare anuale;

Situatiile financiare pentru anul 2023 includ urmatoarele elemente :

 1. Informatii din BILANTUL PRESCURTAT:
 • Active imobilizate: 6.351.735 lei
 • Active circulante: 7.247.043 lei
 • Datorii < 1 an: 1.799.690 lei
 • Capitaluri proprii: 11.792.828 lei
 1. Informatii din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:
 • Venituri totale: 9.088.372 lei
 • Cheltuieli totale: 6.874.769 lei
 • Impozit pe profit: 352.778 lei
 • Rezultatul net: 1.860.825 lei
 1. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2023. Se propune ca, profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:
 • Profit net de repartizat: 1.860.825 lei
 • Rezultat reportat: 1.860.825 lei
 1. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, PARTEA A IV-A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta, prevazute in Actul constitutiv al societatii, la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.05.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatiile suplimentare, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, inclusiv informatiile cu privire la dreptul actionarilor, se pot obtine la sediul societatii, zilnic, de luni pana joi, intre orele  800-1800.

ADMINISTRATOR UNIC,  BURRET HERVE ALAIN JACQUES