CONVOCATOR

0
41

Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola Sâmbureşti s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, comuna Dobroteasa, str. Bisericii nr. 1, judeţul Olt, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912, capital social subscris şi vărsat: 4.626.282,50 lei (denumită în continuare „Societatea”),

convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru data de 27.05.2024, ora 13.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 05.05.2024, considerată dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii şi de Legea societăţilor nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală ordinară, pentru data de 28.05.2024, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare şi aceeaşi dată de referinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

  1. Prezentarea, analiza, discutarea, modificarea/aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2023, pe baza raportului de activitate si de gestiune al Consiliului de Administraţie şi pe baza raportului auditorului financiar.
  2. Repartizarea profitului net înregistrat de Societate în exerciţiul financiar al anului 2023.
  • Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
  1. Stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2024.
  2. Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte şi pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul comerţului, precum şi cu alte entităţi publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.

***

Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul Societăţii. La solicitarea acționarilor, aceste materiale și informaţii li se vor transmite prin poştă electronică sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin poştă electronică, prin poştă/curier, pe costurile Societății.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 05 mai 2024. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data adunării generale a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.