CONVOCATOR

0
45

CONVOCATOR

      Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,AGOA”) în data de 15 mai  2024, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 30.04.2024, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul în care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  pentru  ziua imediat urmatoare, respectiv 16 mai 2024, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si dată de referintă,

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. I. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12. 2023, însoţite de raportul de gestiune al administratorului unic si  raportul auditorului financiar independent.
  2. II. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului  de Investiții pe anul 2024.

III. Desemnarea noului auditor finaciar extern, in urma analizarii ofertelor primite si incheierea unui nou contract de prestari servicii audit financiar extern, urmare a expirarii contractului cu Cabinet Individual  de Audit Financiar – Muntianu V. Mihai.

  1. Aprobarea împuternicirii domnului Constantinescu Cornel Petrisor, cu aducerea la indeplinire a hotararii adoptate si efectuarea mentiunilor la Registrul Comertului Olt, direct sau prin reprezentant convenţional.

Începand cu data de 15.04.2024, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515399.

PARC SA Caracal

Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic