Convocator

0
47

În temeiul prevederilor Legii nr.1/2005 si ale actului constitutiv al societatii cooperative de consum, Consiliul de Administratie al cooperativei de consum Scornicesti, convoacã Adunarea General Extraordinarã a membrilor cooperatori la Cramã Stejarul -Piscani Scornicesti, jud. Olt, pentru data de 19.04.2024 ora 8.30 având urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea bunurilor apartinand societatii cooperative care pot face obiectul ipotecii,gajului,inchirierii sau instrainarii pe pareursul anului 2024

2.Mandatarea Consiliului de Administratie cu indeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operatiuni.

3.Aprobarea majorarii capitalului social al Cooperativei de consum Scornicesti- SC.

4.Diverse.

In cazul in care la data si ora convenita nu se intruneste cvorumul de sedinta cerut de lege, adunarea generala extraordinara se va reconvoca pentru fiecare din zilele urmatoare, la aceasi ora, pana la atingerea evorumului legal si statutar.