CONVOCARE

0
77

CONVOCARE

Subsemnatul BurretHerve Alain Jacques, încalitate de Administrator Unic, al Societatii SOVECORD-INT. S.A., cu sediul în România, Mun. Slatina, Str. Pitești, nr. 165, Județul Olt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J28/20/1991, Cod Fiscal RO1523253,

Convoacă, prinprezenta, întemeiul art. 111, 117 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare si prevederilor din Actul constitutiv,acţionarii societăţiiî n data de 30.08.2022 la ora1000 la sediul societăţii din Mun. Slatina, Str. Pitesti, Nr. 165, Judetul Olt, la sedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor avand urmatoarea

                                      ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea prelungirii mandatului dnei NEDELCU I. CLAUDIA-VIORICA in calitate de cenzor, pentru o noua perioada de 3 ani, conform art. 18 din Actul constitutiv si art. 159 din Legeanr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, incepand cu data de 01.09.2022sipana la data de 01.09.2025.
  2. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile impuse de lege in vederea ducerii la indeplinire a hotararii, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de prelungire mandat cenzor/inregistrare hotarari la Oficiul Registrul Comertului de pelanga Tribunalul Olt.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta prevazute in Actul constitutiv al societatii la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.08.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatiile suplimentare, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, inclusiv informatiile cu privire la drepturile actionarilor, se pot consultasau se pot obtine la sediul societatii, zilnic de luni pana vineri, intre orele 0800-1600.

ADMINISTRATOR UNIC,

BURRET HERVE ALAIN JACQUES