Convocare

0
54

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 31.08.2022, orele 1100, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Arinului nr. 1, fiind îndreptătiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.08.2022, considerată dată de referinţă.

            Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Alimentara S.A. de la 998.987,58 lei la 998.912,25 lei, prin anularea unui numar de 31 actiuni proprii detinute de Societate la 25.07.2022.

2) Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

La CAPITOLUL III. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNILE,

 Articolul 7. Capitalul social

„Capitalul social subscris si varsat este de 998.987,58 lei, divizat in 411.106 actiuni, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea.

Detinerile actiunilor de catre actionarii societatii sunt conform inregistrarilor din registrul actionarilor, furnizat de catre societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are incheiat contract.” se modifica si devine:

“Capitalul social subscris si varsat este de 998.912,25 lei, divizat in 411.075 actiuni, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea.

Detinerile actiunilor de catre actionarii societatii sunt conform inregistrarilor din registrul actionarilor, furnizat de catre societatea de registru cu care Societatea Alimentara S.A. are incheiat contract.”

3) Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 14.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4) Aprobarea datei de 23.09.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 22.09.2022, ca “ex date”.

5) Împuternicirea presedintelui  Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de înlocuire de catre Directorul General, să îndeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Olt, spre a fi mentionata în registru si publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotararii adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

– de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 26.08.2022. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro .

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa ALIMENTARA S.A. – Slatina, str. Arinului, nr.1, judeţul Olt, cu menţiunea ”pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 31.08.2022 ” sau prin mijloace electronice – la adresa alimentara.slatina@yahoo.com .

Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vot fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe propria raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni  înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la A.G.E.A  prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, pana la data de 29.08.2022, orele 1100, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului Adunării Generale,  formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

Formularele definitive cu eventuala ordine de zi completata/modificata sunt disponibile incepand cu data de 18.08.2022.

Proiectul de hotarare a A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, incepand cu data de 01.08.2022.

In situatia in care la data de 31.08.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 01.09.2022, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei – partea a IV-a.

 

Presedintele

 Consiliului de Administraţie,

Vlăduțoaia Valentina