Convocare

0
31

Subsemnatul Burret Herve Alain Jacques, in calitate de Administrator unic al Societatii SOVECORD-INT Sa, cu sediul in Romania, mun. Slatina, str. Pitesti, nr. 165, jud. Olt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/20/1991, Cod Fiscal RO 1523253.
Convoaca, prin prezenta, in temeiul art. 111, 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor din Actul constitutiv, toți actionarii societatii în data de 1.10.2021m la ora 10:00, la sediul societatii din mun. Slatina, str. pitesti, nr. 165, jud. Olt la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor avand urmatoarele:
Ordine de Zi:
1. Prelungirea mandatului administratorului Burret Herve Alain Jacques pentru o perioada de 4 ani, începand cu data de 2.1.2021. Se modifica prin act aditional Contractul de administrare nr. 75/3/10.2013 sub aspectul duratei pentru semnarea caruia se desemneaza din partea societatii dl. Buica Ionel, în calitate de director economic, restul clauzelor ramanand nemodificate
2. Imputernicirea secretarului tehnic AGOA, salariat al societatii, doamna Mocanu Loredana-Iuliana, pentru efectuarea tuturor formalitatilor impuse de lege in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii AGOA, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, depunerea/ridicarea de cereri și alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de prelungire mandat administrator/inregistrarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta prevazute in Actul constitutiv al societatii la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Addunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 2.10.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc, și cu aceeasi ordine de zi.
Informatiile suplimentare, materialele privind problemele d epe ordinea de zi, inclusiv informatiile cu privire la drepturile actionarilor se pot consulta sau s epot obtine la sediul societatii, zilnic de luni pana vineri, între orele 8-16:00.