Anunț SJU Slatina

0
146

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.292/27.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt, și modificat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.337/24.12.2020

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr.5, Slatina, județul Olt, în perioada 17.03.2022- 30.03.2022, desfăşurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 17.03.2022, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere a probelor de evaluare, care cuprinde:
 1. a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor, care se va desfăşura, la sediul spitalului, în data de 03.2022, ora 1000 ;                               b) proba de susţinere a proiectului de management, realizat în baza unei teme alese, care se va desfăşura, la sediul spitalului, în data de 28.03.2022, ora 1000 .

Calendarul de desfăşurare a concursului este:  

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere 10.02.2022 – 16.03.2022 ( ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere – 16.03.2022, ora 1600 ) ;

Verificarea dosarelor  de înscriere a candidaţilor – 17.03.2022,  ora 1000;

Afişarea rezultatului verificării dosarelor de înscriere – 17.03.2022;

Depunerea contestaţiilor față de rezultatele verificării dosarelor de înscriere– până pe data de 18.03.2022 ora 1600;

Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor la rezultatul verificării dosarelor de înscriere –21.03.2022;

Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 22.03.2022 în intervalul orar 900-1300 ;

Susținerea probei scrise, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor – 23.03.2022, ora 1000;

Afişarea rezultatului probei scrise – 23.03.2022 ;

Depunerea contestaţiilor față de rezultatele probei scrise -până pe data  24.03.2022 ora 1600;

Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor la rezultatul probei scrise –25.03.2022;

Susţinerea proiectului de management – 28.03.2022 ora 1000;

Afişarea rezultatelor la susţinerea proiectului de management  – 28.03.2022 ;

Depunerea contestaţiilor la rezultatul susținerii proiectului de management  –29.03.2022 ora 16,00;

Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor – 30.03.2022;

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Județean de Urgență Slatina pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, municipiul Slatina, str. Crișan nr.5, județul Olt, la Secretariatul unității, până la data de 16.03.2022 – ora 16:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze cu precizarea numărului de file din dosar;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit. c) din Regulament, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Canditații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management, în data de 22.03.2022, în intervalul orar 900-1300 .

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarele teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Slatina:

 1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
 2. Siguranța și satisfacția pacientului;
 3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
 4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
 5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului;
 6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
 7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;
 8. Strategia managementului în activitatea de investiţii;
 9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;
 10. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.
 11. Managementul calității serviciilor medicale.
 12. Performanța serviciilor medicale furnizate și eficiența economică a spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de minimum 15 și maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management:

 1. Descrierea situaţiei actuale a Spitalului Județean de Urgență Slatina
 2. Analiza SWOT a Spitalului Județean de Urgență Slatina (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate, din care:
  1. Scop
  2. Obiective
  3. Activităţi
 • definire;
 • încadrare în timp – grafic Gantt;
 • resurse necesare – umane, materiale, financiare;
 • responsabilităţi.
  1. Rezultate aşteptate
  2. Indicatori – evaluare, monitorizare
  3. Cunoaşterea legislaţiei relevante.

Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență SLATINA, www.spjslatina.ro precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 • Anunţul de concurs;
 • Bibliografia de concurs;
 • Dispoziția  nr.292 din 27.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt, elaborat în conformitate cu Ordinul M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii;

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare din cadrul spitalului, telefon: 0349802550.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

                                  BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina

 1. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
  1. Constituţia României, Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
  2. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
  5. Legea nr.346/2002, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  9. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  10. Hotărârea Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;
  11. Ordinul ministrului sănătății nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu modificările și completările ulterioare;
  12. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.914/2006 privind aprobarea normelor privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  14. Ordin Secretariatul General al Guvernului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
  15. Ordin ministrului sănătăţii publice nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
  16. Ordin ministrului sănătăţii nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta;
  17. Ordin ministrului sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
  18. Ordin ministrului sănătăţii publice nr.320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public cu modificările şi completările ulterioare;
  19. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 1. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
 2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti.

PREȘEDINTELE

 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE