Anunț Primăria Pleșoiu

0
123

Primaria Comunei Plesoiu ,Judetul Olt organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante aferente personalului contractual de executie din care un post de muncitor calificat treapta profesionala IV – instalator apa , canal si un post de muncitor calificat , treapta profesaionala IV- electrician din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apa canal al comunei Plesoiu,Judetul Olt dupa cum urmeaza :
A.DENUMIREA POSTULUI
1.Muncitor calificat – instalator sanitar apa , canal , treapta profesionala IV- 1 post
2.Muncitor calificat –electrician constructor , treapta profesionala IV- 1 post
3.Muncitor necalificat – 1 post
B. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă de 18 ani impliniti ;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineştecondiţiile de studii :
-pentru postul de muncitor calificat instalator sanitar apa , canal, treapta profesionala IV
Studii medii sau generale,
Curs de calificare – instalator instalatiitehnico-sanitare finalizat cu certificat de calificare,
-pentru postul de muncitor calificat- electrician constructor , treapta profesionala IV
Studii medii sau generale
Curs de calificare – electrician
g)Conditii minime de vechime .
-pentru postul de muncitor calificat instalator sanitar apa , canal, treapta profesionala IV
-fara vechime
-pentru postul de muncitor calificat- electrician constructor , treapta profesionala IV
-fara vechime
h)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedicainfaptuireajustitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiunisavarsite cu intentie, care ar fce-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptiasituatiei in care a in tervenit reabilitarea..
C.- ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Plesoiu;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice,
4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
6.alte documente relevante pentru desfasurarea concursului, curriculum vitae;
-Adeverinta care atesta starea de sanatatecontine , in clar , numarul , data , numele , emitentul si calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul sanatatii,
-in cazul documentului prevazut la punctul (4) , candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundre ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu opriginalul cazierului judiciar , cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului,
-Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale in vederea verificariiconformitatii copiilor cu originalul,
D. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Data si locul depunerii dosarelor de inscriere la concurs – termen de 10 de zile lucrătoare de la data afisarii/publicării (ultima zi de depunere a dosarelor 09.07.2021, ora, 12, 00 la sediul Primariei comunei Plesoiu, str. Mihai Eminescu nr.79 , Comuna Plesoiu ,Judetul Olt,
7.Selectia dosarelor de inscriere12.07- 13.07.2021
8.Data probei scrise 20.07.2021 , ora 10,00
9.data probei de interviu in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
10.Locul desfasurarii probelor –Sediul Primariei comunei Plesoiu, str.Mihai Eminescu nr.79, Comuna Plesoiu, sat Plesoiu , judetul Olt.
E.BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA PROFESIONALA IV INSTALATOR SANITAR APA CANAL :
1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 /20-19 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată.
3.Legea nr.307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor.
-Capitolul II.Obligatii privind aparareaimpotriva incendiilor,
Sectiunea a 6-a : Obligatiile administratorului, conducatoruluiinstitutiei, utilizatorului si salariatului .a securitatii si sanatatii in munca , modificata.
-Capitolul II-Domeniu de aplicare
-Capitolul IV-Obligatiilelucratorilor
4.Ordinul nr.818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,, Normativ privind proiectarea executarii si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor.
Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa
2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer
2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci
2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci
E(2) BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA PROFESIONALA IV ELECTRICIAN CONSTRUCTOR
1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 /20-19 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată.
3.Legea nr.307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor.
-Capitolul II.Obligatii privind aparareaimpotriva incendiilor,
Sectiunea a 6-a : Obligatiile administratorului, conducatoruluiinstitutiei, utilizatorului si salariatului .a securitatii si sanatatii in munca , modificata.
-Capitolul II-Domeniu de aplicare
-Capitolul IV-Obligatiilelucratorilor
4.Ordinul nr.818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,, Normativ privind proiectarea executarii si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor.
Capitolul 3.Instalatii de canalizare
31.-caracteristiciile apelor uzate si protectia mediului
3.2.-Sisteme si scheme generale de realizare a instalatiilor de canalizare,
3.6-Retele exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri,
3.7_Instalatii de pompare a apelor de canalizare,
3.8-Instalatii locale de epurare a apelor uzate,
3.9-Tehnologii de executie si montare a instalatiilor de canalizare
F. RELATII SUPLIMENTARE
Relatii suplimentare se pot obtine de la nr. de telefon 0249/474024.
Persoana de contact : dna Moraru Elena – Secretarul Comunei Plesoiu , tel.0748097170 .
Primar,
Mandescu Valeriu