ANUNȚ PRIMĂRIA GURA PADINII

0
41

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE si PRIVATE

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primaria Comunei Gura Padinii, comuna Gura Padinii, strada Spiru Haret nr. 30, județul Olt, telefon/fax 0249/536.461, e-mail: gprimariei@yahoo.com, cod fiscal 16560233.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Cort evenimente – imobil fix-  cu destinatie  de zona de agrement,spatii de festivitati si recreere, în suprafață totală de 504 mp, situat comuna Gura Padinii strada 7 Aprilie  nr. 4 AC, ce aparține domeniului public al Primaria Comunei Gura Padinii, județul Olt, conform HCL 23/29.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Gura Padinii, comuna Gura Padinii, strada Spiru Haret nr. 30, județul Olt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Gura Padinii.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

06.05.2022, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

10.05.2022 ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Gura Padinii, comuna Gura Padinii Compartimentul Secretariat, strada Spiru Haret nr. 30, județul Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

12.05.2022 ora 11.00, Primăria Comunei Gura Padinii, Comuna Gura Padinii, strada Spiru Haret nr. 30, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

11.04.2022.

PRIMAR CRANTA GICU