Anunț Piatra-Olt

0
55

,, Primăria oraşului Piatra Olt organizează CONCURS pentru ocupare post vacant personal contractual de Muncitor, treaptă profesională IV în cadrul structurii cuprinsă în Ştatul de funcţii – Personal de întreţinere şi de deservire generală  din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Piatra Olt.”

 1. DENUMIREA POSTULUI
 2. Muncitor, treaptă profesională IV – 1 post
 3. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU MUNCITOR , TREAPTĂ PROFESIONALĂ IV

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă 18 ani împliniţi;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii : Medii/Generale
 7. conditii de vechime : fără vechime
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 9. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 10. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării / publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 04.10.2021 orele 15,00) la sediul Primăriei oraşului Piatra Olt, str. Florilor nr.2, oraş Piatra Olt, judeţul Olt.
 11. Selecţia dosarelor de înscriere – 05.10. 2021 – 06.10.2021
 12. Data probei scrise      –  14.10.2021,  Ora – 10,00
 1. Data probei de interviu –  18.10.2021, Ora – 10,00
 1. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei oraşului Piatra Olt, str. Florilor nr.2,

Oraş Piatra Olt, judeţul Olt.

D.BIBLIOGRAFIE

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Titlurile I și II  ale părții a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare
 6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 8. MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul personal salarizare şi asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Piatra Olt, telefon 0724641420, persoană de contact  Mioc Marinela.

Prin prezenta vă solicităm expedierea cu plata la ramburs a unui exemplar din cotidianul dumneavoastră cu Anunţul mai sus menţionat.

PRIMAR

NICUȘOR RADA