Anunt METROPOLITAN

0
62

RUBRICA: LICITATII

APARITII: 24.02.2022

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt, telefon 0249/419.008, fax 0249/419.038, e-mail: primaria_brebeni@yahoo.com, cod fiscal 4716763. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafață de 123.908mp, categoria de folosință curți-construcții, în vederea construirii unei centrale fotovoltaice, situat în punctul Izlaz Sârbi, tarla 68, parcela 253/1, CF4626, număr cadastral 4626, amplasat în Comuna Brebeni, județul Olt, aparținând domeniului privat al Comunei Brebeni, conform H.C.L.nr.60/22.12.2021 si temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 500Lei, numerar la Casieria Primăriei Comunei Brebeni sau în contul concedentului RO93TREZ5065006XXX003096, deschis la Trezoreria Slatina, cod fiscal 4716763. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.03.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Parter, Registratura Primăriei Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.03.2022, ora 12.00, Primăria Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.