ANUNȚ METROPOLITAN

0
38

RUBRICA:  LICITATII

APARITII:  25.05.2022

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, Str.Moșteni, nr.42, judeţul Olt, telefon 0249/482.302, fax 0249/482.310, e-mail: primariaschitu@yahoo.com, cod fiscal 5102290. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren intravilan cu suprafața de 64mp, situat în comuna Schitu, sat Greci, Str.Școlii nr.68, județul Olt, carte funciară 56501, aparținând domeniului public al Comunei Schitu, conform H.C.L.nr.27/20.04.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă la Primăria Comunei Schitu, Compartimentul de Achiziții Publice sau direct pe pagina de internet a Primăriei Comunei Schitu: www.primariaschitu.ro. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, Str.Moșteni nr.42, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/06/2022, ora 11.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 16/06/2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, Str.Moșteni nr.42, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17/06/2022, ora 14.00, Primăria Comunei Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, Str.Moșteni nr.42, județul Olt, Sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Slatina, Slatina, Str.Lipscani nr.49, județul Olt, telefon 0249/435.526, fax 0249/432.663, e-mail: jud-slatina@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24/05/2022.