ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

0
33

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Cezieni, strada Dumitru Cezianu nr.71, judeţul Olt, telefon/fax 0249510102, e-mail primariacezieni@yahoo.com.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 1000 mp situat în comuna Cezieni, sat Cezieni, str.Zambilei nr.14, număr cadastral 53526, ce apartine domeniului privat al comunei Cezieni, în vederea amplasării unei construcții cu caracter provizoriu(chioșc) pentru desfășurarea activităților de comert. Închirierea se face conform art.332-348 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ si Hotărârii Consiliului Local nr 19/23.06.2021.
3. Informații privind documentația de atribuire: se gasesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Cezieni, sau electronic prin e-mail după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Cezieni, strada Dumitru Cezianu nr.71, județul Olt, telefon/fax 0249510102, e-mail: primariacezieni@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/caiet, ce se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 27/07/2021, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redacteaza în limba româna.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/08/2021, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Comunei Cezieni, strada Dumitru Cezianu nr.71, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04/08/2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Cezieni, strada Dumitru Cezianu nr.71, județul Olt, sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: actiunea in justiție se poate introduce la Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249 414 989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09/07/2021.