ANUNȚ LICITAȚIE CORABIA

0
64

Anunț licitație închiriere imobil
Corabia, str. Traian, nr. 2bis, jud. Olt
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod
identificare fiscală 4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, județul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email: primariacorabia@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus
din teren în suprafață de 14676 mp, situat în Corabia, str. Traian, nr. 2 bis,
jud. Olt, având nr. cadastral 53896, aparținând domeniului public al orașului
Corabia, conform hotărârii nr. 53 din 29.05.2020 a Consiliului Local Corabia
şi O.U.G. nr. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
al licitației.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin cerere scrisă depusă
la sediul autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54,
județul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul „Administrație Publică Locală Contencios” din cadrul
autorității contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul
unui exemplar este de 300 de lei și se achită în numerar la casieria autorității
contractante din Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul Olt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19 august 2022, ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 29 august 2022, ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54,
județul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur
exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30 august 2022, ora 9:00. Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54, județul
Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Olt – Secția de Contencios Administrativ, cu sediul în
Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, județul Olt; telefon 0249437370, e-mail:
corespondenta-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării : 01/08/2022