Anunț Concurs

0
100

ANUNŢ          

 

„Primăria Comunei Pârșcoveni , Județul Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual de execuție de referent debutant cu atribuții de contabilitate cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Pârșcoveni, județul Olt.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Pârșcoveni , județul Olt , în data de 31.10.2019 , ora 10,00- proba scrisă  și interviul -în termen de maximum 4 zile. 

                 Condiții de participare la concurs :

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  1. a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) vârsta minimă 18 ani împliniți;

capacitate deplină de exercițiu

  1. d) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  2. e) îndeplinește condițiile de studii:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • curs de calificare în domeniul contabilității finalizat cu diploma de absolvire sau cu certificat de calificare.
  1. f) condiții minime de vechime: fără vechime
  2. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun  la sediul Primăriei  Pârșcoveni , Str.Ștefan Pârșcoveanu nr.223 , comuna Pârșcoveni ,  județul Olt în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării/publicării anunțului ( 09.10.2019 –  22.10.2019, ora 15,00) la sediul Primăriei comunei Pârșcoveni, Str. Ștefan Pârșcoveanu nr.223, Comuna Pârșcoveni, sat Pârșcoveni, Județul Olt.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârșcoveni,  persoana de contact Vărzaru Marinela consilier asistent, tel.: 0249 455308, fax 0249 455 308 și e-mail: clpirscoveni@yahoo.com.

 

 

PRIMAR COMUNA PÂRȘCOVENI  ,

MATEI DUMITRU DĂNUȚ