Anunț comuna Oboga

0
16

ANUNT
În temeiul art. II din Legea nr, 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si prevederilor art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr, 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
A. DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE
B. 1- Denumirea functiei: Consilier-l post; Clasa: I;
C. Gradul profesional: superior;
D. Structural Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oboga, judetul Olt;
E. Durata timpului de munca: durata este de 8 ore/zi, 4O ore/saptamana.
F. 1- Denumirea functiei: Inspector-1 post; Clasa: I;
G. Gradul profesional: asistent;
H. Structural Compartimentul Contabilitate ,Impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oboga, judetul Olt; I. Durata timpului de munca: durata este de 8 orc/zi, 40 ore/saptamana.

B. PROBE DE CONCURS:
-Selectia dosarelor de inscriere ;
-proba scrisă;
-proba interviului

C. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE
Consilier, clasa I, grad profesional superior – I post vacant
– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă intreagă;
– candidalii trebuie să indeplinească conditiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanla de Urgență a Guvernului nr. 57 1201 9 privind Codul administrativ, cu excepția condiliei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minimum: 7 ani.
Inspector, clasa I, grad profesional aistent – I post vacant
– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă intreagă;
– candidatii trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu exceplia condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
– studii universitare de licentă absolvite cu diplomdă de licență in domeniul economic;
– vechime in specialitatea studiilor necesară exercitirii funcției minimum: 1 an.
Acte necesare inscrierii Ia concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de execuție vacante
1) formularul de insuiere previzut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 61112008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecfiondri;
5) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administrației publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, după caz;
6) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă ăi, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform anexei nr.2D la H.G. nr. 61 112008;
7) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de către medicul de familie al candidatului;
8) copia adeverintei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, in cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară indeplinirea unor condilii specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
9) cazierul judiciar;
10) declaralia pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Adeverintele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexa nr. 2D și din care să rezulte cel putin următoarele informații: functia/functiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activitătii, vechimea in muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Săndtdlii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia copiei actului de identitate care se poate transmite și in format electronic, la adresa de e-mail prirnariaoboga@yahoo.com
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declarafie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor și care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor direct de la autoritatea sau institulia publică competentă are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situatia in care
candidatul solicită expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel institutional.

D. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
l. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs – dosarele se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului (10.09.2021- 29,09.2021)
2.Selectia dosarelor de inscriere:30.09.2021 – 06.10.2021
3.Data probei scrise in data de 11.10.2021, ora 10.00;
A,Data proba interviului in data de 13.10.2021 ora 10.00.
S.Locul desfasurarii probei :Sediul Primariei Comunei Oboga, comuna Oboga, str. Principala,nr. 238 judetul Olt ;
Dosarele de inscriere se pot depune la sediul instituției, din str. Principala, nr. 238, comuna
Oboga judetul Olt, in perioada 10.09.2021- 29.09.202l, inclusiv, in intervalul orar 08.00 14.00 (de luni până vineri).
Relații suplimentare la domnul Mete Laurentiu -secretarul general al comunei Oboga,
adresă e-mail. primariaoboga@yahoo.com; tel: 0249 450129.
Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs se vor obtine de la Institutia
Primarul-Comuna Oboga, judetul Olt.