ANUNȚ COMUNA GURA PADINII

0
61

Primăria Gura Padinii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Padinii, după cum urmează:

A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE

Denumirea funcției: Consilier Achiziții Publice
Clasa: I
Gradul profesional: Principal
Structura: aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Padinii
Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă

B. PROBE DE CONCURS

1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.

C. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
6) îndeplineşte condiţiile de studii, respectiv studii: universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
7) îndeplineşte condiţiile specifice de vechime în studii superioare: 5 ani.
8) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
9) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
10) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
11) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
12) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada: 17.06.2022-06.07.2022).
2. Selecția dosarelor de înscriere : 07.07.2022- 11.07.2022
3. Data și ora probei scrise: 18.07.2022, ora: 10,00
Locul desfășurării probei: Sediul Primăriei Gura Padinii, județul Olt, Localitatea Gura Padinii, strada Spiru Haret , nr. 30 , Judetul Olt.
4. Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
8. cazierul judiciar;
9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

F. BIBLIOGRAFIA,TEMATICA

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.
Bibliografie /tematică,
Constituţia României, republicată,
Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Instrucţiunea nr.1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art.179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art.192 lit. g) şi a art.209 alin. (8) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Instrucţiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art.178 şi art.179 lit. a) şi b) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art.192 lit. a) şi b) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Instrucţiunea nr.3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
Ordonanţa de urgenţă nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.

G. ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE
de consilier achiziții publice, grad profesional principal

Atribuțiile funcției publice de execușie de consilier achiziții, grad professional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Padinii, sunt următoarele:
1. Preia referatele de necesitate de la compartimentele de specialitate şi răspunde de centralizarea acestora, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice ;Efectuează şi răspunde de încadrarea pe coduri CPV a solicitărilor primite prin referatele de necesitate, Întocmeşte şi răspunde de Nota justificativă pentru alegerea procedurii de achiziţie publică;
2. Verifică împreună cu Serviciul Buget Finanţe Contabilitate încadrarea în creditele bugetare a achiziţiilor propuse de compartimentele de specialitate ;
3. Întocmeşte şi răspunde de Întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice şi a Strategiei anuale de achiziţii publice pe baza centralizării solicitărilor transmise de compartimentele de specialitate
4. Efectueaza si supune spre avizare Sef Serviciu, achizitiile publice prin CUMPARARE DIRECTA, prin intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP)
5. Intocmeste si supune spre avizare dosarul achizitiei publice aferenta cumpararilor directe(nota justificativa,raport de atribuire, contract/comanda)
6. Elaborarează şi răspunde de calendarul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
7. Stabileşte şi supune spre abrobare criteriile de eligibilitate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, aferente procedurilor de achizitii
8. Stabileşte şi supune spre abrobare criteriul ales pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ; aferente procedurilor de achizitii
9. Stabileşte şi răspunde de formularele şi modelele cuprinse în documentaţia de atribuire;
10. Răspunde de modul de stabilire a garanţiei de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică;
11. Stabileşte şi răspunde de respectarea termenelor de depunere a candidaturilor/ ofertelor;
12. Elaborează şi răspunde de Fişa de date a achiziţiei;
13. Răspunde de efectuarea procedurilor de achizitii publice online prin intermediul SEAP şi răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea.
14. Participă în comisia de evaluare a ofertelor în vederea aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
15. Efectuează şi răspunde de achiziţiile publice efectuate prin utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice;
16. Răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe,.
17. Răspunde de repectarea principiillor prevăzute de reglementările legale în vigoare privind nediscriminarea, tratamentul egal , recunoaşterea reciprocă, a utilizării eficiente a fondurilor publice, al transparenţei, şi al asumării răspunderii în atribuirea contractelor de achiziţii publice.
18. Întocmeşte şi răspunde de Raportul de atribuire a contractelor de achiziţie publică ;
19. Răspunde de comunicarea în termenul stabilit de lege a hotărîrii comisiei de evaluare a ofertelor,tuturor ofertanţilor participanţi la procedură.
20. Stabileşte şi răspunde de cuantumul şi modul de constituire a garanţiei de bună execuţie în funcţie complexitatea contractului;
21. Notifică contractantul, în urma solicitării responsabilului cu urmărirea contractului , cu privire la pretenţiile emise asupra garanţiei de bună execuţie, pe perioada derulării contractului ;
22. Întocmeşte şi răspunde de comandă pentru achiziţiile prin cumpărare directă
23. Întocmeşte şi răspunde de registrul de evidenţă a contractelor și comenzilor ;
24. Întocmeşte şi răspunde de arhivarea dosarul achiziţiei publice ;
25. Aplică legislaţia privind regimul juridic al contravenţiilor ;
26. Participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în activitatea de achiziţii publice din cadrul Serviciului Achizitii Publice.
27. Aduce la îndeplinire cu profesionalism şi la termenele stabilite,măsurile cuprinse în Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial şi deciziile Comisiei pentru monitorizarea,coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementări şi dezvoltări Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
28. Identifică şi evaluează riscurile în activitatea desfăşurată şi le transmite şefului de serviciu pentru aprobare şi pentru a fi cuprinse în registrul riscurilor la nivelul Serviciului Achizitii Publice
29. Actualizează anual riscurile din activitatea sa.
. 30. Elaborează şi actualizează ori de cite ori este cazul ,procedurile de desfăşurare a activităţilor sale.
31. Îndeplineşte şi alte sarcini transmise de conducatorul Institutiei.
32. Răspunde de executarea corectă şi la timp a tuturor atribuţiilor menţionate mai sus.

H.COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS

Adresă de corespondență: Localitatea Gura Padinii, strada Spiru Haret , nr. 30,Județul Olt.
Telefon/fax: 0249536461
E-mail: gprimarie@yahoo.com
Persoană de contact: SLAVOIU LUCIAN DANIEL – Referent de specialitate UAT Gura Padinii .

Cu stimă,

PRIMAR,
CRANTA GICU